Codul fiscal intrat in vigoare in 2016

Articol scris in data de: 10 Ianuarie 2016

Codul fiscal

Titlul I – Dispoziții generale

Titlul II – Impozitul pe profit

Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Titlul IV – Impozitul pe venit

Titlul V – Contributii sociale obligatorii

TitlulVI – Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infintate in Romania

Titlul VII – Taxa pe valoarea adaugata

Titlul VIII – Accize si alte taxe speciale

Titlul IX – Impozite și taxe locale

Titlul X – Impozitul pe constructii

Titlul XI – Dispozitii finale

 

Titlul I – Dispoziții generale

Capitolul I – Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal

Capitolul II – Aplicarea si modificarea codului fiscal

Capitolul III – Definiții

Capitolul IV – Reguli de aplicare generală

 

Titlul II – Impozitul pe profit

Capitolul I – Dispoziții generale

Capitolul II – Calculul rezultatului fiscal

Capitolul III –Aspecte fiscale internaționale

Capitolul V – Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale

Capitolul VI – Impozitul pe dividende

Capitolul VII –Dispoziții tranzitorii

 

Titlul III – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Titlul IV –Impozitul pe venit

Capitolul I – Dispoziții generale

Capitolul II – Venituri din activități independente

Capitolul III – Venituri din salari si asimiate salariilori

Capitolul IV – Venituri din cedarea folosinței bunurilor

Capitolul V – Venituri din investiții

Capitolul VI – Venituri din pensii

Capitolul VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

Capitolul VIII – Venituri din premii și jocuri de noroc

Capitolul IX – Venituri din transferul propietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Capitolul X – Venituri din alte surse

Capitolul XI – Venitul net anual impozabil

Capitolul XII – Propietatea comuna si asociatile fara personalitate juridica

Capitolul XIII –Aspecte fiscale internationale

Capitolul XIV – Obligatii fiscale ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

Capitolul XV- Dispozitii tranzitorii si finale

 

Titlul V –  Contributii sociale obligatorii

Capitolul I – Dispozitii generale

Capitolul II – Contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

Capitolul III –Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Capitolul IV – Contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj

Capitolul V – Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

Capitolul VI –Contributiile de asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Capitolul VII – Contributia la fondul de ganrantare pentru plata creantelor salariale ,datorata de persoane fizice si juridice care ay calitatea de angajator potrivit art 4 din Legea nr 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Capitolul VIII- Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din dalarii sau asimilate salariilor/si sau din activitati independente, atat din Romania ,cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al confederatiei Elvetiene pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale

 

Titlul VI – Impozitele pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infintate in Romania

Capitolul I –Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti

Capitolul II – Asocieri/Entitati care desfasoara activitate/obtine venituri in/din Romania

Capitolul III – Impozitul pe reprezentante

Capitolul IV – Model de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri

Capitolul V – Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate

 

Titlul VII – Taxa pe valoarea adaugata

Capitolul I – Definitii

Capitolul II -Operatiuni impozabile

Capitolul III –Persoane impozabile

Capitolul IV – Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei

Capitolul V – Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei

Capitolul VI – Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

Capitolul VII-Baza de impozitare

Capitolul VIII-Cotele de taxa

Capitolul IX-Operatiuni scutite de taxa

Capitolul X- Regimul deducerilor

Capitolul XI-Persoanele obligate la plata taxei

Capitolul XII-Regimuri speciale

Capitolul XIII-Obligatii

Capitolul XIV-Dispozitii comune

Capitolul XV-Dispozitii tranzitorii

 

Titlul VIII– Accize si alte taxe speciale

Capitolul I – Regimul accizelor armonizate

Capitolul II –Regimul accizelor nearmonizate

Capitolul III – Contraventii si sanctiuni

Capitolul IV –Infractiuni

 

Titlul IX: Impozite si taxe locale

Capitolul I- Dispozitii genrale

Capitolul II-Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri

Capitolul III- Impozitul pe teren si taxa pe teren

Capitolul IV-Impozitul pe mijloacele de transport

Capitolul V- Taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor si a autorizatiilor

Capitolul VI-Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Capitolul VII-Impozitul pe spectacole

Capitolul VIII-Taxe speciale

Capitolul IX-Alte taxe locale

Capitolul X-Alte dispozitii comune

Capitolul XI-Sanctiuni

Capitolul XII-Dispozitii finale

 

TITLUL X : Impozitul pe constructii

TITLUL XI :Dispozitii finale

Titlul X – Dispoziții finale

 

Codul fiscal

 

Titlul I – Dispoziții generale

Capitolul I – Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal

 • 1 – Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
 • 2 – Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal

Capitolul II – Aplicarea si modificare codului fiscal

 • 3 – Principiile fiscalității
 • 4 – Modificarea şi completarea Codului fiscal
 • 5 – Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine
 • 6 – Aplicarea unitara a legislatiei

Capitolul III – Definiții

 • 7 – Definiții ale termenilor comuni
 • 8 – Definiția sediului permanent

Capitolul IV – Reguli de aplicare generală

 • 9 – Moneda de plată și de calcul a impozitelor și taxelor
 • 10 – Venituri în natură
 • 11 – Prevederi speciale pentru aplicarea codului fiscal

Art. 12 – Venituri obținute din România

 

Titlul II – Impozitul pe profit

Capitolul I – Dispoziții generale

 • 13 – Contribuabili
 • 14 – Sfera de cuprindere a impozitului
 • 15 – Reguri speciale de impozitare
 • 16 – Anul fiscal
 • 17 – Cota de impozitare
 • 18 – Regimul special pentru contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte,cluburilor de noapte,discotecilor,cazinourilor

Capitolul II – Calculul profitului impozabil

 • 19 – Reguli generale
 • 20 – Deduceri pentru cheltuielile de cercetare – dezvoltare
 • 21 – Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară
 • 22 – Scutirea de impozit a profitului reinvestit
 • 23 – Venituri neimpozabile
 • 24 – Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
 • 25– Cheltuieli
 • 26 – Provizioane /ajustari pentru depreziere si rezerve
 • 27 – Cheltuieli cu dobânzile și diferențe de curs valutar
 • 28– Amortizarea fiscală
 • 29 – Contracte de leasing
 • 301 – Contracte de fiducie
 • 31 – Pierderi fiscale
 • 32 – Reorganizări, lichidări și alte transferuri de active și titluri de participare
 • 32 – Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active si achizitiilor de titluri de participare intre persoanele juridice romane
 • 33 – Regimul fiscal comun care se aplica furnizorilor,divizarilor totale,divizarilor partiale,transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societati din Romania si societati din alte state membre ale Uniunii Europene
 • 34– Asocieri cu sau fara personalitate juridica
 • 35– Reguri generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul in Romania, infintate potrivit legislatiei Europene,si persoane juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania

Capitolul III –Aspecte fiscale internaționale

 • 36 – Rezultatul fiscal al unui sediu permanent
 • 37 – Rezultatul fiscal al persoanei juridice straine care isi desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente in Romania
 • 38– Veniturile unei persoane juridice straine obtinute din transferul propietatilor imobiliare situate in Romania sau al oricaror drepturi legate de aceste propietati,venituri din exploatarea resurselor naturale situate in Romania si veniturile din exploatarea resurselor naturale situate in Romania si veniturile din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana
 • 39 – Evitarea dublei impuneri
 • 40– Pierderi fiscale externe

Capitolul IV – Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale

 • 41 – Declararea și plata impozitului pe profit
 • 42– Depunerea declarației de impozit pe profit

Capitolul V – Impozitul pe dividende

 • 43 – Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende

Capitolul VI –Dispoziții tranzitorii și finale

 • 44 – Pierderi fiscale din perioadele de scutire
 • 45– Reguri speciale

Art. 46– Reguli pentru contribuabili-institutii de credit care aplica reglementari contabile conforme cu Standartele internationale de raportare financiara

 

Titlul III – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

 • 47 – Definitia microintreprinderii
 • 48-Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii
 • 49- Aria de cuprindere a impozitului
 • 50- Anul fiscal
 • 51- Cotele de impozitare
 • 52-Reguli de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderii in cursul anului
 • 53-Baza de impozitare
 • 54-Reguli de determinare a conditiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii
 • 55- Termenele de declarare a mentiunilor
 • 56- Plata impozitelor si depunerea declaratiilor fiscale

Art. 57- Prevederi fiscale referitoare la amortizare si impozitul pe dividente

 

TITLUL IV:Impozitul pe venit

Capitolul I-Dispozitii generale

 • 58 –Contribuabili
 • 59 – Sfera de cuprindere a impozitului
 • 60- Scutiri
 • 61-Catergorii de venituri supuse impozitului pe venit
 • 62- Venituri neimpozabile
 • 63- Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operatiunea de fiducie
 • 64-Cotele de impozitare
 • 65- Perioada impozabila
 • 66- Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe

Capitolul II-Venituri din activitati independente

 • 67- Definirea veniturilor din activitati independente
 • 68- Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente,determinat in sistem real,pe baza datelor din contabilitate
 • 69- Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
 • 70 – Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala
 • 71-Operatiunea de a stabili venitul net anual,utilizandu-se datele din contabilitate
 • 72-Retinerea la sursa a impozitului reprezantand plati anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala
 • 73- Optiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala
 • 74- Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente
 • 75- Recalcularea si impozitarea venitului net din activitati independente

Capitolul III- Venituri din salarii si asimilate salariilor

 • 76- Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor
 • 77-Deducerea personala
 • 78-Determinarea impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor
 • 79-Acordarea dreptului contribuabilui de a dispune asupra destinatiei unei sume de impozit
 • 80- Termenul de plata a impozitului
 • 81- Obligatii declarative ale platitorilor de venituri din salarii
 • 82-Plata impozitelor pentru anumite venituri salariale si asimilate salariilor

Capitolul I V – Venituri din cedarea folosintei bunurilor

 • 83-Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor
 • 84-Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor
 • 85 – Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit
 • 86- Reguli privind stabilirea impozitului in cazul optiunii pentru determinarea venitului in sistem real
 • 87- Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din incheierea in scop turistic in cazul depasirii numarului de 5 camere in cursul anului fiscal
 • 88- Plati anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor
 • Art 89- Impozitarea venitului net din cedarea de folosintei bunurilor
 • Art 90- Reguli aplicabile contributiilor sociale aferente veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor

Capitolul V – Venituri din investitii

 • 91- Definirea veniturilor din investitii
 • 92- Definirea veniturilor din Romania si transferul titlurilor de valoare
 • 93- Venituri neimpozabile
 • 94- Determinarea castigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare,altele decat instrumentele financiar derivate,precum si din transferul aurului financiar
 • 95- Stabilirea venitului din operatiuni cu instrumente financiare derivate
 • 96- Determinarea castigului net anual/ pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare , precum din transferul aurului financiar
 • Art 97- Retinerea impozitului din veniturile din investitii
 • Art 98- Impozitarea castigului net anual impozabil
 • Art 99- Definirea veniturilor din pensii
 • Art 100- Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
 • Art 101- Retinerea impozitului din venitul din pensii
 • Art 102- Acordarea dpretului contribuabilului de a dispune asuprea destinatiei unei sume din impozit

Capitolul VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

 • 103 – Definirea veniturilor
 • 104 – Determinarea venitului net anual in sistem real , pe baza datelor din contabilitate
 • 105 – Venituri neimpozabile
 • 106– Stabilirea venitului anual din activitati agricole pe baza de norme de venit
 • Art 107 – Calculul si impozitul aferent veniturilor din activitati agricole

Capitolul VIII – Venituri din premii și jocuri de noroc

 • 108– Definirea veniturilor din premii și din jocuri de noroc
 • 109– Stabilirea venitului net din premii și din jocuri de noroc
 • 110– Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Capitolul IX – Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

 • 111– Definirea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
 • 112 – Rectificarea impozitului
 • 113– Obligațiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăților imobiliare

Capitolul X– Venituri din alte surse

 • 114 – Definirea veniturilor din alte surse
 • 115– Calculul impozitului și termenul de plată
 • 116 –Declararea,stabilirea si plata impozitului pentru unele venituri din alte surse
 • Art 117 – Definirea si impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost indentificata

Capitolul XI – Venitul net anual impozabil

 • 118– Stabilirea venitului net anual impozabil
 • 119 – Stabilirea câștigului net anual impozabil
 • 120– Declarații privind venitul estimat / norma de venit
 • 121– Stabilirea plăților anticipate de impozit
 • 122– Declarația privind venitul realizat
 • 123– Stabilirea și plata impozitului anual datorat

Capitolul XII – Proprietatea comună și asociațiile fără personalitate juridică

 • 124 – Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deținute în comun
 • 125– Reguli privind asocierile fără personalitate juridică

     Capitolul XIII – Aspecte fiscale internaționale

 • 126 – Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități independente
 • 127– Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități dependente
 • 128 – Reguli de stabilire a bazei de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spațiul Economic European
 • 129– Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
 • 130– Venituri obținute din străinătate
 • 131– Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii

Capitolul XIV – Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă

 • 133–Dispozitii tranzitorii

Art 134- Definirea impunerii pe anul fiscal

 

Titlul V – Contributii sociale obligatorii

Capitolul I –Dispozitii generale

Sectiunea 1 : Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii

 • 136– Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii

Sectiunea a 2: Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cotele de contributii

 • 137– Cotele de de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale
 • 138– Cotele de contributii de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

Sectiunea 3 : Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asiguratorilor sociale de stat in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum in cazul persoanelor pentru care plata unor prestatii sociale se achita de institutii publice

 

 • 139– Baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor
 • 140 – Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora , prevazute la art 136 lit c.
 • 141- Exceptii specifice contributiilor de asigurari
 • 142- Venituri din salarii si venituri asimilate salariilor care nu se cuprind in baza luna de calcul al contributiilor de asigurari sociale
 • 143- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoane fizice care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asiguratoriu pentru somaj, potrivit legii
 • 144-Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
 • 145- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice prevazute la asrt 136 lit. F)

SECTIUNEA 4: Stabilirea , plata si declararea contributiilor de asigurari sociale in cazul persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt similare acestora,institutiilor prevazute la asrt 136 lit. D)-F), precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatorii din alte state

 • 146- Stabilirea si plata contributiilor de asigurari sociale
 • 147- Depunerea Declaratiei prinvind obligatiile de plata a contributiilor sociale,impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

SECTIUNEA 5: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente

 • 148- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual ion sistem real si / sau pe baza normelor anuale de venit
 • 149- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuale pentru care impozitul pe venit se retine la sursa
 • 150- Exceptii specifice privind veniturile din activitati independente

SECTIUNEA 6: Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale pentru veniturile din activitati independente

 • 151- Plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale
 • 152- Declararea si definitivarea contributiei de asigurari sociale in cazul veniturilor din activitati independente

Capitolul III – Contributii de asigurari sociale de santate datorate bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

 • 153- Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate
 • 154- Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de santate

SECTIUNEA 2 : Venituri pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii

 • 155- Categorii de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale de sanatate
 • Art 156- Cotele de contributii de asigurari sociale de sanatate

SECTIUNEA 3: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de santate datorate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in cazul persoanelor aflate sub protectia sau in custodia statului

 • Art 157- Baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor
 • Art 158- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori sau de persoane asimilate acestora prevazute la art 153 lit (1) lit F
 • Art 159- Prevederi speciale privind contributia individuala de asigurari sociale de sanatate
 • Art 160- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate persoanelor fizice cu venituri din pensii si de cele care primesc indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale
 • Art 161- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asiguratorilor pentru somaj, potrivit legii
 • Art 162- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatii pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatii pentru copil cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani .
 • Art 163- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de ajutor social
 • Art 164- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoane fizice care executa o pedeapsa privata de libertate sau se afla in arest preventiv, precum si pentru persoanele fizice care se afla in executarea unei masuri educative ori de siguranta private de libertate, respectiv persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei private de libertate, daca nu au venituri
 • Art 165- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centre special amenajate potrivit legii
 • Art 166- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, daca nu realizeaza venituri din munca , pensie sau din alte surse
 • Art 167- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele, cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane

SECTIUNEA 4 : Stabilirea , plata si declararea contributiilor de asigurari sociale de sanatate in cazul venituriilor din salarii si asimilate salariilor,venituriilor din pensii, in cazul veniturilor obtinute de persoane fizice aflate sub protectia sau in custodia statului , precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatorii din alte state

 • 168- Stabilirea si plata contributiilor de asigurari sociale de sanatate
 • 169- Depunerea declaratiilor

SECTIUNEA 5 : Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor

 • 170- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual in sistem real si /sau pe baza normelor anuale de venit
 • 171- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate persoanelor fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa , precum si din asocierea cu o persoana juridica , contribuabil potrivit titlului II sau III, prentru care sunt aplicabile art 125 alin. (7)-(9)
 • Art 172-Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura
 • 173-Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de santate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor

SECTIUNEA 6 : Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din activitati independente , din activitati agricole , silvicultura, piscicultura , din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor

 • 174- Plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate
 • 175 – Declararea si definitivarea contributiei de asigurari sociale de sanatate

SECTIUNEA 7 : Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii si din alte surse

 • 176- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii
 • 177- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din alte surse

SECTIUNEA 8 : Stabilirea si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii si din alte surse

 • 178 – Stabilirea contributie

SECTIUNEA 9: Stabilirea contributiei anuale de asigurari sociale de sanatate

 • 179 –Stabilirea contributiei anuale de asigurari sociale de sanatate

SECTIUNEA 10 : Inregistrarea in evidenta fiscala, declararea, stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul in care persoanele fizice nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art 155 si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute la art 154 sau in categoriile de persoane prevazute la art 153 alin (1) lit g)-o), pentru care plata contributiei se suporta din alte surse

 • 180- Inregistrarea in evidenta fiscala a persoanelor fizice care nu realizeaza venituri
 • 181- Depunerea declaratiei
 • 182- Stabilirea si plata contributiei
 • 183- Prevederi privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice care nu realizeaza venituri

Capitolul IV – Contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj

 

SECTIUNEA 1: Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari pentru somaj

 • 184- Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari pentru somaj

SECTIUNEA 2: Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul

 • 185 – Categorii de venituri supuse contributiilor de asigurari pentru somaj
 • 186 – Cotele de contributii de asigurari pentru somaj
 • 187 -Baza de calcul al contributiei individuale de asigurari de somaj in cazul persoanelor fizice care realizeaza vinituri din salarii sau asimilate salariilor
 • 188 – Baza de calcul al contributiei de asigurari pentru somaj datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora
 • 189 – Exceptii specifice contributiilor de asigurari pentru somaj

SECTIUNEA 3 : Stabilirea , plata si declararea contributiilor de asigurari pentru somaj in cazul persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatorii din alte state

 • 190 – Stabilirea si plata contributiilor de asigurari pentru somaj
 • 191 – Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nomila a persoanelor asigurate

Capitolul V – Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

 

SECTIUNEA 1 : Contribuabilii/ platitorii de venit la sitemul asigurarii soaciale de sanatate, in cazul veniturilor supuse contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

 • 192 – Contribuabilii/ platitorii de venit la sitemul de asigurari sociale de sanatate , obligatii la plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

 

SECTIUNEA 2 : Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul

 • 193 – Categorii de venituri supuse contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
 • 194 – Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
 • Art 195 – Baza de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
 • Art 196 – Prevederi specifice contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
 • Art 197 – Exceptii specifice contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanate
 • Art 198 – Baza de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanate datorate pentru persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj

SECTIUNEA 3 : Stabilirea, plata si declararea contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

 • Art 199 – Stabilirea, plata si declararea contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
 • Art 200 -Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

 

Capitolul VI– Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

 

SECTIUNEA 1 : Contribuabilii/platitorii de venit de la sistemul asigurari sociale de stat in cazul veniturilor supuse contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

 • 201 – Contribuabilii/platitorii de venit de la sistemul asigurari sociale de stat in cazul veniturilor supuse contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

SECTIUNEA 2 : Veniturile pentru care se datoreaza contributia , cotele de contributii si bazele de calcul

    

 • 202 – Categorii de venituri supuse contributiei de asigurare pentru accidente de munca si bole profesionale
 • Art 203- Cotele de contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
 • Art 204- Baza de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
 • Art 205 – Exceptii specifice contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
 • Art 206- Baza de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata pentru persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj , potrivit legii

SECTIUNEA 3 : Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

 • 208 – Depunere Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Capitolul VII – Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoane fizice sau juridice care au calitatea de angajator potrivit art 4 din Legea nr 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare

SECTIUNEA 1 : Contribuabilii/platitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, obligati la plata contributiei

 • 209 – Contribuabilii/platitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

SECTIUNEA 2 : Venituri pentru care se datoreaza contributia, cota de contributie si baza de calcul

 • 210 – Categorii de venituri supuse contributiei la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
 • 211 – Baza de calcul al contributiei la Fondul de Garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajatori sau persoane asimilate acestora
 • 212 – Baza de calcul al contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajatori sau persoane asimilate acestora
 • Art 213 – Exceptii specifice contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

SECTIUNEA 3 : Stabilirea, plata si declararea contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

 • 214 – Stabilirea si plata contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
 • Art 215 – Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Capitolul VIII – Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si / sau din activitati independente, atat in Romania , cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene , al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale

SECTIUNEA 1 : Contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si / sau din activitati independente , atat in Romania , cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene , al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene

 • 216 – Contributiile sociale obligatorii datorate in Romania

SECTIUNEA 2 : Inregistrarea in evidenta fiscala, baza de calcul , declararea , stabilirea si plata contributiilor sociale obligatorii

 • 217 – Inregistrarea in evidenta fiscala
 • 218 – Baza de calcul
 • 219 – Stabilirea si plata contributiilor sociale obligatorii

Art. 220 – Depunerea declaratiei

 

Titlul VI : Impozitul pe veniturile obtinute din romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentante firmelor straine infiintante in romania

Capitolul I – Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

 • 221 – Contribuabilii
 • 222 – Sfera de cuprindere a impozitului
 • 223 – Venituri impozabile obtinute din Romania
 • 224 – Retinerea impozitului din venituri impozabile obtinute din Romania de nerezidenti
 • 225 – Tratamentul fiscal al veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European
 • Art 226 – Tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activitati independente impozabile in Romania obtinute de persoane fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europne sau Spatiului Economic European
 • Art 227 – Retinerea impozitului din veniturile obtinute din Romania de persoane rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri din activitati desfasurate de artisti si sportivi
 • Art 228 – Venituri neimpozabile in Romania
 • Art 229 – Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol
 • Art 230 – Coroborarea prevederilor Codului Fiscal ce cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene
 • Art 231 – Declaratii anuale privind retinerea la sursa
 • Art 232 – Certificatele de atestare a impozitului de nerezidenti

Capitolul III – Asocieri / Entitati care desfasoara activitate / obtine venituri in/ din Romania

 • 233 – Asociere/Entitate trasparenta fiscal fara personalitate juridica, cnstituita conform legislatiei din Romania si care desfasoara activitate in Romania
 • Art 234 – Asociere/entitate nerezidenta constituita conform legislatiei unui stat strain si care defasoara activitate / obtine venituri in / din Romania

Capitolul III : Impozitul pe reprezentante

 • 235 – Contribuabilii
 • 236 – Stabilirea impozitului
 • 237 – Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

Capitolul IV : Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplcarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri

 

 • 238 – Definitia beneficiarului efectiv
 • 239 – Indentitatea si determinarea locului de rezidenta a beneficiarilor efectivi
 • 240 – Definitia agentului platitor
 • 241- Definitia autoritatii competente
 • 242 – Definitia platii dobanziilor
 • 243 – Sfera teritoriala
 • 244- Informatii comunicate de un agent platitor
 • 245 – Schimbul automat de informatii
 • 246 – Perioada de tranzitie
 • Art 247 – Retinerea la sursa
 • Art 248 – Distribuirea venitului
 • Art 249 – Exceptii de la sitemul de etinere la sursa
 • Art 250 – Masuri luate de Romania pentru efectuarea schimbului de informatii cu statele care au perioada de tranzitie la impozitarea economiilor
 • Art 251 – Eliminarea dublei impuneri
 • Art 252 – Titluri de creante negociabile
 • Art 253 – Anexa referitoare la lista entitatilor asimilate la care se face referire la asrt 252
 • Art 254 – Data aplicarii

Capitolul V : Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate

 • 255 – Sfera de aplicare si procedura
 • 256 – Definitia dobanzii
 • 257 – Definitia redeventei
 • 258 – Definitia intreprinderii, intreprinderii asociate si a sediului permanent
 • Art 259 – Exceptarea platilor de dobanzi sau de redevente
 • ART 260 – Frauda si abuz
 • Art   261 – Clauza de delimitare
 • Art   262   – Masuri luate de Romania
 • Art   263   – Lista societatilor acoperite de prevederile art 258 lit. A) pct (iii)

Art 264   – Data aplicarii

 

Titlul VII : Taxa pe valoarea adaugata

Capitolul I : Definitii

 • 265 – Definitia taxei pe valoarea adaugata
 • 266 – Semnificatia unor termeni si expresii
 • Art 267 – Aplicarea teritoriala

Capitolul II – Operatiuni impozabile

 • Art 268 – Operatiuni impozabile

Capitolul III – Persoane impozabile

 • 269 – Persoane impozabile si activitatea economica

Capitolul IV – Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei

 • 270 – Livrarea de bunuri
 • 271 – Prestarea de servicii
 • 272 – Schimbul de bunuri sau servicii
 • Art 273 – Achizitiile intracomunitare de bunuri
 • Art 274 – Importul de bunuri

Capitolul V : Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei

 • 275 – Locul livrarii de bunuri
 • 276 – Locul achizitiei intracomunitare de bunuri
 • 277 – Locul importului de bunuri
 • 278 – Locul prestarii de servicii
 • 279 – Locul operatiunilor legate de podul de frontiera peste fluviul Dunarea intre Calafat si Vidin

Capitolul VI : Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

 • 280 – Faptul generator si exigibilitatea – definitii
 • 281 – Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari servicii
 • 282 – Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii
 • 283 – Exigibilitatea pentru licrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa
 • 284 – Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri
 • 285 – Faptul generator si exigibilitatea pentru importul de bunuri

Capitolul VII : Baza de impozitare

 • 286 : Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii
 • 287 – Ajustarea bazei de impozitare
 • Art 288 – Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare
 • Art 289 – Baza de impozitare pentru import
 • Art 290 – Cursul de schimb valutar

Capitolul VIII : Cotele de taxa

 • 291 – Cotele

Capitolul IX : Operatiuni scutite de taxa

 • 292 – Scutiri pentru anumite activitati de interes general si scutiri pentru alte activitati
 • 293 – Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare
 • 294 -Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar
 • Art 295 – Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri
 • 296 – Scutiri pentru intermediari

Capitolul X : Regimul deducerilor

 • 297 – Sfera de aplicare a dreptului de deducere
 • Art 298 – Limitari speciale ale dreptului de deducere
 • Art 299 – Conditii de exercitare a dreptului de deducere
 • Art 300 – Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila
 • Art 301 – Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxa
 • Art 302 – Rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania si rambursarea TVA de catre alte state membre catre persoane impozabile stabilite in Romania
 • Art 303- Rambursari de taxa catre persoanele impozabile inregsitrate in scopuri TVA , conform art 316
 • Art 304 – Ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de servicii si bunuri , altele decat bunurile de capital
 • Art 305 – Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital
 • Art 306 – Dispozitii tranzitorii privind ajustarea

Capitolul XI : Persoane obligate la plata taxei

 • Art 307 – Persoana obligata la plata taxei pentru operatiuni taxabile din Romania
 • 308 – Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare
 • 309 – Persoana obligata la plata taxei pentru importul de bunuri

Capitolul XII : Regimuri speciale

 • 310 – Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici
 • Art 311 – Regimul special pentru agentiile de turism
 • Art 312 – Regimuri speciale pentru bunurile second-hand , opere de arta, obiecte de colectie si antichitati
 • Art 313 – Regimul special pentru aurul de investitii
 • Art 314 – Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau de televiziune prestate de catre persoane impozabile nestabilite in Uniunea Europeana
 • Art 315 – Regimul special pentru serviciilor electronice, de telecomunicatii,de radiofuziune sau de televiziune prestate de catre persoane impozitabile stabilite in Uniunea Europeana, dar intr-un alt stat membru decat statul membru de consum

Capitolul XIII : Obligatii

 • 316- Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA
 • Art 317 – Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii
 • Art 318 – Prevederi generale referitoare la inregsitrare
 • Art 319 – Facturarea
 • Art 320 – alte documente
 • Art 321 – Evidenta operatiunilor
 • Art 322 – Perioada fiscala
 • Art 323 – Decontul de taxa
 • Art 324 – Decontul special de taxa si alte declaratii
 • Art 325 – Declaratia recapitulativa
 • Art 326 – Plata taxei la buget
 • Art 327 – Responsabilitatea platitorilor si a organelor fiscale
 • Art 328 – Baza de date privind operatiunile intracomunitare
 • Art 329 – Registrul operatorilor intracomunitari

Capitolul XIV : Dispozitii comune

 • Art 330 – Corectarea facturilor
 • Art 331 – Masuri de simplificare

Capitolul XV : Dispozitii tranzitorii

 • 332 – Dispozitii tranzitorii in contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana
 • 333 – Operatiuni efectuate inainte si de la data aderarii

Art. 334 – Directive transpuse

 

Titlul VIII : Accize si alte taxe speciale

Capitolul I : Regimul accizelor armonizate

SECTIUNEA 1 : Dispozitii generale

 • 335 – Sfera de aplicare
 • 337 – Teritorii terte
 • 338 – Faptul generator
 • 339 – Exigibilitatea
 • 340 – Eliberarea pentru consum
 • 341 – Platitori de accize

SECȚIUNEA 2 : NIVELUL SI CALCULUL ACCIZELOR

 • 342 – Nivelul accizelor
 • Art .343 – Calculul accizelor

SECȚIUNEA 3 : Obligatiile platitorilor de accize

 • 344 – Responsabilitatile platitorilor de accize
 • 345 – Plata accizelor la bugetul de stat
 • 346 – Depunerea declaratiilor de accize
 • 347 – Documente fiscale
 • 348 – Garantii

SECTIUNEA 4 : ALCOOL AI BAUTURI ALCOOLICE

 • 349 – Bere
 • 350 – Vinuri
 • 351 – Bauturi fermentate, altele decat berea si vinuri
 • 352 – Produse intermediare
 • 353 – Alcool etilic
 • 354 – Tutun prelucrat

SECTIUNEA 6 : Produse energetice

 • 355 – Produse energetice
 • 356 – Gaz natural
 • 357 – Carbune, cocs si lignit

SECȚIUNEA 7 : Energie electrica

 • 358 – Energie electrica

SECTIUNEA 8 : Autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati cu produse accizabile in regim suspensiv de acize

 • 360 – Comisia
 • 361 – Comisiile teritoriale

SECTIUNEA 9 : Regimul de antrepozitare

 • 362 – Reguli generale
 • 363 – Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
 • 364 – Conditii de autorizare
 • 365 – Autorizarea ca antrepozit fiscal
 • 366 – Respingerea cererii de autorizare
 • Art 367 – Obligatiile antrepozitarului autorizat
 • Art 368 – Netransmibilitatea autorizatiei de antrepozit fiscal
 • Art 369 – Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei de antrepozit fiscal

SECȚIUNEA 10 : Destinatarul inregistrat

 • 370 – Reguli generale
 • 371 – Cererea de autorizare ca destinatar inregistrat
 • 372 – Conditii de autorizare ca destinatar inregistrat
 • 373 – Autorizarea ca destinatar inregistrat
 • 374 – Respingererea cererii de autorizare ca destinatar inregistrat
 • 375 – Obligatiile destinatarului inregistrat
 • 376 – Netransferabilitatea autorizatiei de destinatar inregistrat
 • 377 – Revocarea autorizatiei de destinatar inregistrat

SECȚIUNEA 11: Expeditorul inregistrat

 • 378 – Reguli generale
 • 379 – Cererea de autorizare ca expeditor inregistrat
 • 380 – Conditii de autorizare ca expeditor inregistrat
 • 381 – Autorizare ca expeditor inregistrat
 • 382 – Respingerea cererii de autorizare ca expeditor inregistrat
 • 383- Obligatiile expeditorului inregistrat
 • 384 – Netransferabilitatea autorizatiei de expeditor inregistrat
 • 385 – Revocarea autorizatiei de expeditor inregistrat

 

SECTIUNEA 12 : Importatorul autorizat

 • 386 – Reguli generale
 • 387 – Cererea de autorizare ca importator autorizat
 • 388 – Conditii de autorizare ca importator autorizat
 • 389 – Autorizarea ca importator autorizat
 • Art 390 – Respingerea cererii de autorizare ca importator autorizat
 • 391 – Obligatiile importatorului inregistrat
 • 392 – Netransferabilitatea autorizatiei de importator autorizat
 • Art 393 – Revocarea autorizatiei de importator autorizat

SECTIUNEA 13 : Exceptii de la regimul de accizare pentru produse anergetice si energie electrica

 • 394 – Exceptii

SECTIUNEA 14 : Scutiri de la plata impozitelor

 • 395 – Scutiri generale
 • 396 – Scutiri speciale
 • 397 – Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice
 • 398 – Scutiri pentru tutunul prelucrat
 • 399 – Scutiri pentru produsele energetice si energie electrica

SECTIUNEA 15 : Restituiri de accize

 • 400 – Restituiri de accize

SECTIUNEA 16 : Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize

 • 401 – Deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize
 • 402 – Documentul administrativ electronic
 • 403 – Divizarea deplasarii produselor energetice in regim suspensiv de accize
 • 404 – Primirea produselor accizabile in regim suspensiv de accize
 • 405 – Raportul de export
 • 406 – Proceduri in cazul in care sistemul informatizat este disponibil la expeditie
 • 407 – Proceduri in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la destinatie
 • 408 – Incheierea deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize
 • 409 – Structura si continutul informatiilor
 • 410 – Proceduri simplificate
 • 411 – Deplasarea unui produs accizabil in regim suspensiv dupa ce a fost pus in libera circulatie in procedura vamala simplificata
 • 412 – Nereguli si abateri

SECTIUNEA 17 : Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum

 • 413 – Persoane fizice
 • 414 – Produse cu accize platite, detinute in scopuri comerciale in Romania
 • 415 – Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite
 • 416 – Documentul de insotire
 • 417 – Vanzarea la distanta si reprezentantul fiscal
 • 418 – Distrugeri si pierderi
 • 419 – Nereguli aparute pe parcursul deplasarii produselor accizabile

SECTIUNEA 18 : Deplasarea produselor accizabile in regim de exceptare sau de scutire directa

 • 420 – Deplasarea produselor accizabile in regim de exceptare sau de scutire directa

SECTIUNEA 19 : Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat

 • 421 – Reguli generale
 • 422 – Responsabilitatea marcarii
 • 423 – Proceduri de marcare
 • 424 – Eliberarea marcajelor

SECTIUNEA 20 : Marcarea si colorarea pacurii si a produselor asimilate acesteia

 • 425 – Regului generale
 • 426 – Substante utilizate pentru marcarea si colorare
 • 427 – Responsabilitatea marcarii si colararii

SECTIUNEA 21 : Marcarea si colorarea motorinei

 • 428 – Reguli generale
 • 429 – Substante utilizate pentru marcare si colorare
 • 430 – Responsabilitatea marcarii si colararii

SECTIUNEA 22 : Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile

 • 431 – Confiscarea tutunului prelucrat
 • 432 – Controlul
 • 433 – Intarzieri la plata accizelor
 • 435 – Conditii de distributie si comercializare
 • 436 – Decontarile intre operatorii economici
 • 437 – Valorificarea produselor accizabile intrate, potrivit legii, in propietatea statului sau care fac obiectului unei proceduri de executare silita
 • 438 – Valorificarea produselor accizabile aflate in propietatea operatorilor economice aflati in procedura falimentului

Capitolul II : Regimul accizelor nearmonizate

 • 439 – Sfera de aplicare
 • 440 – Faptul generator
 • Art 441 – Exigibilitatea
 • Art 442 – Nivelul si calculul accizelor
 • Art 443 – Scutiri
 • 444- Platitori de accize
 • Art 445 – Obligatiile platitorilor
 • Art 446 – Declaratiile de accize
 • Art 447 – Termenul de plata a accizelor la bugetul de stat
 • Art 448 -Regimul produselor accizabile detinute de operatorii economici care inregistreazab obligatii fiscale restante

Capitolul III – Contraventii si sanctiuni

 • 449 – Contraventii si sanctiuni
 • 450 – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor
 • 451 – Dispozitii aplicabile

Capitolul IV – Infractiuni

Art.452 – Infractiuni

 

Titlul IX : Impozite si taxe locale

Capitolul I – Dispozitii generale

 • 453 – Definitii
 • 454 – Impozite si taxe locale

Capitolul II – Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri

 • 455 – Reguli generale
 • 456 – Scutiri
 • 457 – Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in propietatea persoanelor fizice
 • 458 – Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in propietatea persoanelor fizice
 • 459 – Calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta aflate in propietatea persoanelor fizice
 • 460 – Calculul impozitului/taxei pe cladirile detinute de persoane juridice
 • 461 – Declararea, dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor
 • 462 – Plata impozitului /taxei

Capitolul III – Impozitul pe teren si taxa pe teren

 • 463 – Reguli generale
 • 464 – Scutiri
 • 465 – Calculul impozitului / taxei pe teren
 • 466 – Declararea si datorarea impozitului si a taxei pe teren
 • 467 – Plata impozitului si a taxei pe teren

Capitolul IV – Impozitul pe mijloacele de transport

 • 468 – Reguli generale
 • 469 – Scutiri
 • 470 – Calculul impozitului
 • 471 – Declararea si datorarea impozitului pe mijloacele de transport
 • 472 – Plata impozitului

Capitolul V – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

 • 473 – Reguli generale
 • 474 – Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize si autorizatii
 • 475 – Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati
 • 476 – Scutiri

 

Capitolul VI – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

 • 477 – Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
 • 478 – Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
 • 479 – Scutiri

Capitolul VII – Impozitul pe specatacole

 • 480– Reguli generale
 • 481 – Calculul impozitului
  • 482 – Scutiri
  • 483 – Plata impozitului

 

Capitolul VIII – Taxa speciale

 • 4584– Taxe speciale
 • 485 – Scutiri

Capitolul IX – Alte taxe speciale

 • 486 – Alte taxe speciale
 • 487– Scutiri
 • 488 – Contracte de fiducie

Capitolul X – Alte dispozitii comune

 • 489 – Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene
 • 490 – Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale
 • 491 – Indexarea impozitelor si taxelor locale
 • 492 – Elaborarea normelor

Capitolul XI – Sanctiuni

 • 493- Sanctiuni

Capitolul XII – Dispizitii generale

 • 494- Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale
 • 495 – Dispozitii tranzitorii

Titlul X – Impozitul pe constructii

 • 496 – Contribuabilii
 • 497 – Definitia constructiilor
 • Art 498 – Cota de impozitare si baza de impozitare
 • Art 499- Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

Art. 500 – Perioada de aplicare

 

Titulul XI : Dispozitii finale

 • 501 – Data intrarii in vigoare a Codului fiscal
 • 502 – Abrogarea actelor normative
 • 503 – Alte prevederi

ANEXA nr 1 : LISTA SOCIETATILOR la care face referi la art 24 alin (1) lit b) pct 1, alin (5) lit b) pct 1, respectiv art 229 alin (1) lit c)

 

ANEXA nr 2: LISTA IMPOZITELOR la care se face referire la art 24 alin (1) lit b) pct 3, alin (5) lit b) pct 3, respectiv art. 229 alin (1) lit c)

 

ANEXA nr 3: LISTA SOCIAETATILOR la care se face referire la art. 33 alin (2) pct 12 lit a) ANEXA 4 : LISTA IMPOZITELOR care fac referire la art 33 (2)pct12 c

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Monica Predescu

Articol scris de catre Monica Predescu, in data de 10/01/2016.

Prin înfiinţarea unei societăţi de contabilitate am avut ocazia sa încep practicarea activităţii de contabilitate în urmă cu 25 de ani luând astfel parte la începutul şi la dezvoltarea acestui domeniu în România. Cei peste 500 de clienţi pe care i-am avut în această perioadă, au desfăşurat activităţi în foarte multe domenii, unele colaborări cu aceştia durând de peste 15 ani.

Vezi toate articolele scrise de Monica Predescu

Codul fiscal intrat in vigoare in 2016

Articol scris in data de: 2016-01-10 19:35:50

Autor: Monica Predescu

Codul fiscal


Titlul I – Dispoziții generale


Titlul II – Impozitul pe profit


Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor


Titlul IV - Impozitul pe venit


Titlul V – Contributii sociale obligatorii


TitlulVI – Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infintate in Romania


Titlul VII – Taxa pe valoarea adaugata


Titlul VIII – Accize si alte taxe speciale


Titlul IX – Impozite și taxe locale


Titlul X – Impozitul pe constructii


Titlul XI – Dispozitii finale


 

Titlul I – Dispoziții generale


Capitolul I – Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal

Capitolul II – Aplicarea si modificarea codului fiscal

Capitolul III – Definiții

Capitolul IV – Reguli de aplicare generală

 

Titlul II – Impozitul pe profit


Capitolul I – Dispoziții generale

Capitolul II – Calculul rezultatului fiscal

Capitolul III –Aspecte fiscale internaționale

Capitolul V – Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale

Capitolul VI – Impozitul pe dividende

Capitolul VII –Dispoziții tranzitorii

 

Titlul III – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor


Titlul IV –Impozitul pe venit


Capitolul I – Dispoziții generale

Capitolul II – Venituri din activități independente

Capitolul III – Venituri din salari si asimiate salariilori

Capitolul IV – Venituri din cedarea folosinței bunurilor

Capitolul V – Venituri din investiții

Capitolul VI – Venituri din pensii

Capitolul VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

Capitolul VIII – Venituri din premii și jocuri de noroc

Capitolul IX – Venituri din transferul propietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Capitolul X – Venituri din alte surse

Capitolul XI – Venitul net anual impozabil

Capitolul XII – Propietatea comuna si asociatile fara personalitate juridica

Capitolul XIII –Aspecte fiscale internationale

Capitolul XIV – Obligatii fiscale ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

Capitolul XV- Dispozitii tranzitorii si finale

 

Titlul V –  Contributii sociale obligatorii


Capitolul I – Dispozitii generale

Capitolul II – Contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

Capitolul III –Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Capitolul IV – Contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj

Capitolul V – Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

Capitolul VI –Contributiile de asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Capitolul VII – Contributia la fondul de ganrantare pentru plata creantelor salariale ,datorata de persoane fizice si juridice care ay calitatea de angajator potrivit art 4 din Legea nr 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Capitolul VIII- Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din dalarii sau asimilate salariilor/si sau din activitati independente, atat din Romania ,cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al confederatiei Elvetiene pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale

 

Titlul VI – Impozitele pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infintate in Romania


Capitolul I –Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti

Capitolul II – Asocieri/Entitati care desfasoara activitate/obtine venituri in/din Romania

Capitolul III – Impozitul pe reprezentante

Capitolul IV – Model de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri

Capitolul V – Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate

 

Titlul VII – Taxa pe valoarea adaugata


Capitolul I – Definitii

Capitolul II -Operatiuni impozabile

Capitolul III –Persoane impozabile

Capitolul IV – Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei

Capitolul V – Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei

Capitolul VI – Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

Capitolul VII-Baza de impozitare

Capitolul VIII-Cotele de taxa

Capitolul IX-Operatiuni scutite de taxa

Capitolul X- Regimul deducerilor

Capitolul XI-Persoanele obligate la plata taxei

Capitolul XII-Regimuri speciale

Capitolul XIII-Obligatii

Capitolul XIV-Dispozitii comune

Capitolul XV-Dispozitii tranzitorii

 

Titlul VIII– Accize si alte taxe speciale


Capitolul I – Regimul accizelor armonizate

Capitolul II –Regimul accizelor nearmonizate

Capitolul III – Contraventii si sanctiuni

Capitolul IV –Infractiuni

 

Titlul IX: Impozite si taxe locale


Capitolul I- Dispozitii genrale

Capitolul II-Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri

Capitolul III- Impozitul pe teren si taxa pe teren

Capitolul IV-Impozitul pe mijloacele de transport

Capitolul V- Taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor si a autorizatiilor

Capitolul VI-Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Capitolul VII-Impozitul pe spectacole

Capitolul VIII-Taxe speciale

Capitolul IX-Alte taxe locale

Capitolul X-Alte dispozitii comune

Capitolul XI-Sanctiuni

Capitolul XII-Dispozitii finale

 

TITLUL X : Impozitul pe constructii


TITLUL XI :Dispozitii finale


Titlul X – Dispoziții finale


 

Codul fiscal


 

Titlul I – Dispoziții generale


Capitolul I – Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal

 • 1 – Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal

 • 2 - Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal


Capitolul II – Aplicarea si modificare codului fiscal

 • 3 – Principiile fiscalității

 • 4 – Modificarea şi completarea Codului fiscal

 • 5 – Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine

 • 6 – Aplicarea unitara a legislatiei


Capitolul III – Definiții

 • 7 – Definiții ale termenilor comuni

 • 8 – Definiția sediului permanent


Capitolul IV – Reguli de aplicare generală

 • 9 – Moneda de plată și de calcul a impozitelor și taxelor

 • 10 – Venituri în natură

 • 11 – Prevederi speciale pentru aplicarea codului fiscal


Art. 12 – Venituri obținute din România

 

Titlul II – Impozitul pe profit


Capitolul I – Dispoziții generale

 • 13 – Contribuabili

 • 14 – Sfera de cuprindere a impozitului

 • 15 – Reguri speciale de impozitare

 • 16 – Anul fiscal

 • 17 – Cota de impozitare

 • 18 – Regimul special pentru contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte,cluburilor de noapte,discotecilor,cazinourilor


Capitolul II – Calculul profitului impozabil

 • 19 – Reguli generale

 • 20 – Deduceri pentru cheltuielile de cercetare – dezvoltare

 • 21 – Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară

 • 22 – Scutirea de impozit a profitului reinvestit

 • 23 – Venituri neimpozabile

 • 24 – Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

 • 25– Cheltuieli

 • 26 – Provizioane /ajustari pentru depreziere si rezerve

 • 27 – Cheltuieli cu dobânzile și diferențe de curs valutar

 • 28– Amortizarea fiscală

 • 29 – Contracte de leasing

 • 301 – Contracte de fiducie

 • 31 – Pierderi fiscale

 • 32 – Reorganizări, lichidări și alte transferuri de active și titluri de participare

 • 32 – Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active si achizitiilor de titluri de participare intre persoanele juridice romane

 • 33 – Regimul fiscal comun care se aplica furnizorilor,divizarilor totale,divizarilor partiale,transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societati din Romania si societati din alte state membre ale Uniunii Europene

 • 34– Asocieri cu sau fara personalitate juridica

 • 35– Reguri generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul in Romania, infintate potrivit legislatiei Europene,si persoane juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania


Capitolul III –Aspecte fiscale internaționale

 • 36 – Rezultatul fiscal al unui sediu permanent

 • 37 – Rezultatul fiscal al persoanei juridice straine care isi desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente in Romania

 • 38– Veniturile unei persoane juridice straine obtinute din transferul propietatilor imobiliare situate in Romania sau al oricaror drepturi legate de aceste propietati,venituri din exploatarea resurselor naturale situate in Romania si veniturile din exploatarea resurselor naturale situate in Romania si veniturile din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana

 • 39 – Evitarea dublei impuneri

 • 40– Pierderi fiscale externe


Capitolul IV – Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale

 • 41 – Declararea și plata impozitului pe profit

 • 42– Depunerea declarației de impozit pe profit


Capitolul V – Impozitul pe dividende

 • 43 – Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende


Capitolul VI –Dispoziții tranzitorii și finale

 • 44 – Pierderi fiscale din perioadele de scutire

 • 45– Reguri speciale


Art. 46– Reguli pentru contribuabili-institutii de credit care aplica reglementari contabile conforme cu Standartele internationale de raportare financiara

 

Titlul III – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor • 47 – Definitia microintreprinderii

 • 48-Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii

 • 49- Aria de cuprindere a impozitului

 • 50- Anul fiscal

 • 51- Cotele de impozitare

 • 52-Reguli de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderii in cursul anului

 • 53-Baza de impozitare

 • 54-Reguli de determinare a conditiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii

 • 55- Termenele de declarare a mentiunilor

 • 56- Plata impozitelor si depunerea declaratiilor fiscale


Art. 57- Prevederi fiscale referitoare la amortizare si impozitul pe dividente

 

TITLUL IV:Impozitul pe venit


Capitolul I-Dispozitii generale

 • 58 –Contribuabili

 • 59 – Sfera de cuprindere a impozitului

 • 60- Scutiri

 • 61-Catergorii de venituri supuse impozitului pe venit

 • 62- Venituri neimpozabile

 • 63- Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operatiunea de fiducie

 • 64-Cotele de impozitare

 • 65- Perioada impozabila

 • 66- Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe


Capitolul II-Venituri din activitati independente

 • 67- Definirea veniturilor din activitati independente

 • 68- Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente,determinat in sistem real,pe baza datelor din contabilitate

 • 69- Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

 • 70 – Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala

 • 71-Operatiunea de a stabili venitul net anual,utilizandu-se datele din contabilitate

 • 72-Retinerea la sursa a impozitului reprezantand plati anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala

 • 73- Optiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala

 • 74- Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente

 • 75- Recalcularea si impozitarea venitului net din activitati independente


Capitolul III- Venituri din salarii si asimilate salariilor

 • 76- Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor

 • 77-Deducerea personala

 • 78-Determinarea impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor

 • 79-Acordarea dreptului contribuabilui de a dispune asupra destinatiei unei sume de impozit

 • 80- Termenul de plata a impozitului

 • 81- Obligatii declarative ale platitorilor de venituri din salarii

 • 82-Plata impozitelor pentru anumite venituri salariale si asimilate salariilor


Capitolul I V – Venituri din cedarea folosintei bunurilor

 • 83-Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor

 • 84-Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor

 • 85 – Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit

 • 86- Reguli privind stabilirea impozitului in cazul optiunii pentru determinarea venitului in sistem real

 • 87- Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din incheierea in scop turistic in cazul depasirii numarului de 5 camere in cursul anului fiscal

 • 88- Plati anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor

 • Art 89- Impozitarea venitului net din cedarea de folosintei bunurilor

 • Art 90- Reguli aplicabile contributiilor sociale aferente veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor


Capitolul V – Venituri din investitii

 • 91- Definirea veniturilor din investitii

 • 92- Definirea veniturilor din Romania si transferul titlurilor de valoare

 • 93- Venituri neimpozabile

 • 94- Determinarea castigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare,altele decat instrumentele financiar derivate,precum si din transferul aurului financiar

 • 95- Stabilirea venitului din operatiuni cu instrumente financiare derivate

 • 96- Determinarea castigului net anual/ pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare , precum din transferul aurului financiar

 • Art 97- Retinerea impozitului din veniturile din investitii

 • Art 98- Impozitarea castigului net anual impozabil

 • Art 99- Definirea veniturilor din pensii

 • Art 100- Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

 • Art 101- Retinerea impozitului din venitul din pensii

 • Art 102- Acordarea dpretului contribuabilului de a dispune asuprea destinatiei unei sume din impozit


Capitolul VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

 • 103 – Definirea veniturilor

 • 104 – Determinarea venitului net anual in sistem real , pe baza datelor din contabilitate

 • 105 – Venituri neimpozabile

 • 106– Stabilirea venitului anual din activitati agricole pe baza de norme de venit

 • Art 107 - Calculul si impozitul aferent veniturilor din activitati agricole


Capitolul VIII – Venituri din premii și jocuri de noroc

 • 108– Definirea veniturilor din premii și din jocuri de noroc

 • 109– Stabilirea venitului net din premii și din jocuri de noroc

 • 110– Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc


Capitolul IX – Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

 • 111– Definirea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

 • 112 – Rectificarea impozitului

 • 113– Obligațiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăților imobiliare


Capitolul X– Venituri din alte surse

 • 114 – Definirea veniturilor din alte surse

 • 115– Calculul impozitului și termenul de plată

 • 116 –Declararea,stabilirea si plata impozitului pentru unele venituri din alte surse

 • Art 117 – Definirea si impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost indentificata


Capitolul XI – Venitul net anual impozabil

 • 118– Stabilirea venitului net anual impozabil

 • 119 – Stabilirea câștigului net anual impozabil

 • 120– Declarații privind venitul estimat / norma de venit

 • 121– Stabilirea plăților anticipate de impozit

 • 122– Declarația privind venitul realizat

 • 123– Stabilirea și plata impozitului anual datorat


Capitolul XII – Proprietatea comună și asociațiile fără personalitate juridică

 • 124 – Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deținute în comun

 • 125– Reguli privind asocierile fără personalitate juridică


     Capitolul XIII – Aspecte fiscale internaționale

 • 126 – Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități independente

 • 127– Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități dependente

 • 128 – Reguli de stabilire a bazei de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spațiul Economic European

 • 129– Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente

 • 130– Venituri obținute din străinătate

 • 131– Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii


Capitolul XIV – Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă

 • 133–Dispozitii tranzitorii


Art 134- Definirea impunerii pe anul fiscal

 

Titlul V – Contributii sociale obligatorii


Capitolul I –Dispozitii generale

Sectiunea 1 : Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii

 • 136– Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii


Sectiunea a 2: Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cotele de contributii

 • 137– Cotele de de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale

 • 138– Cotele de contributii de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat


Sectiunea 3 : Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asiguratorilor sociale de stat in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum in cazul persoanelor pentru care plata unor prestatii sociale se achita de institutii publice

 

 • 139– Baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor

 • 140 – Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora , prevazute la art 136 lit c.

 • 141- Exceptii specifice contributiilor de asigurari

 • 142- Venituri din salarii si venituri asimilate salariilor care nu se cuprind in baza luna de calcul al contributiilor de asigurari sociale

 • 143- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoane fizice care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asiguratoriu pentru somaj, potrivit legii

 • 144-Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

 • 145- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice prevazute la asrt 136 lit. F)


SECTIUNEA 4: Stabilirea , plata si declararea contributiilor de asigurari sociale in cazul persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt similare acestora,institutiilor prevazute la asrt 136 lit. D)-F), precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatorii din alte state

 • 146- Stabilirea si plata contributiilor de asigurari sociale

 • 147- Depunerea Declaratiei prinvind obligatiile de plata a contributiilor sociale,impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate


SECTIUNEA 5: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente

 • 148- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual ion sistem real si / sau pe baza normelor anuale de venit

 • 149- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuale pentru care impozitul pe venit se retine la sursa

 • 150- Exceptii specifice privind veniturile din activitati independente


SECTIUNEA 6: Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale pentru veniturile din activitati independente

 • 151- Plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale

 • 152- Declararea si definitivarea contributiei de asigurari sociale in cazul veniturilor din activitati independente


Capitolul III – Contributii de asigurari sociale de santate datorate bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

 • 153- Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate

 • 154- Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de santate


SECTIUNEA 2 : Venituri pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii

 • 155- Categorii de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale de sanatate

 • Art 156- Cotele de contributii de asigurari sociale de sanatate


SECTIUNEA 3: Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de santate datorate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in cazul persoanelor aflate sub protectia sau in custodia statului

 • Art 157- Baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor

 • Art 158- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori sau de persoane asimilate acestora prevazute la art 153 lit (1) lit F

 • Art 159- Prevederi speciale privind contributia individuala de asigurari sociale de sanatate

 • Art 160- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate persoanelor fizice cu venituri din pensii si de cele care primesc indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale

 • Art 161- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asiguratorilor pentru somaj, potrivit legii

 • Art 162- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatii pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatii pentru copil cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani .

 • Art 163- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de ajutor social

 • Art 164- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoane fizice care executa o pedeapsa privata de libertate sau se afla in arest preventiv, precum si pentru persoanele fizice care se afla in executarea unei masuri educative ori de siguranta private de libertate, respectiv persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei private de libertate, daca nu au venituri

 • Art 165- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centre special amenajate potrivit legii

 • Art 166- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, daca nu realizeaza venituri din munca , pensie sau din alte surse

 • Art 167- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele, cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane


SECTIUNEA 4 : Stabilirea , plata si declararea contributiilor de asigurari sociale de sanatate in cazul venituriilor din salarii si asimilate salariilor,venituriilor din pensii, in cazul veniturilor obtinute de persoane fizice aflate sub protectia sau in custodia statului , precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatorii din alte state

 • 168- Stabilirea si plata contributiilor de asigurari sociale de sanatate

 • 169- Depunerea declaratiilor


SECTIUNEA 5 : Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor

 • 170- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual in sistem real si /sau pe baza normelor anuale de venit

 • 171- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate persoanelor fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa , precum si din asocierea cu o persoana juridica , contribuabil potrivit titlului II sau III, prentru care sunt aplicabile art 125 alin. (7)-(9)

 • Art 172-Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

 • 173-Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de santate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor


SECTIUNEA 6 : Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din activitati independente , din activitati agricole , silvicultura, piscicultura , din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor

 • 174- Plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate

 • 175 – Declararea si definitivarea contributiei de asigurari sociale de sanatate


SECTIUNEA 7 : Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii si din alte surse

 • 176- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii

 • 177- Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din alte surse


SECTIUNEA 8 : Stabilirea si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii si din alte surse

 • 178 - Stabilirea contributie


SECTIUNEA 9: Stabilirea contributiei anuale de asigurari sociale de sanatate

 • 179 –Stabilirea contributiei anuale de asigurari sociale de sanatate


SECTIUNEA 10 : Inregistrarea in evidenta fiscala, declararea, stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul in care persoanele fizice nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art 155 si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute la art 154 sau in categoriile de persoane prevazute la art 153 alin (1) lit g)-o), pentru care plata contributiei se suporta din alte surse

 • 180- Inregistrarea in evidenta fiscala a persoanelor fizice care nu realizeaza venituri

 • 181- Depunerea declaratiei

 • 182- Stabilirea si plata contributiei

 • 183- Prevederi privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice care nu realizeaza venituri


Capitolul IV – Contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj

 

SECTIUNEA 1: Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari pentru somaj

 • 184- Contribuabilii/platitorii de venit la sistemul de asigurari pentru somaj


SECTIUNEA 2: Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul

 • 185 – Categorii de venituri supuse contributiilor de asigurari pentru somaj

 • 186 – Cotele de contributii de asigurari pentru somaj

 • 187 -Baza de calcul al contributiei individuale de asigurari de somaj in cazul persoanelor fizice care realizeaza vinituri din salarii sau asimilate salariilor

 • 188 – Baza de calcul al contributiei de asigurari pentru somaj datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora

 • 189 – Exceptii specifice contributiilor de asigurari pentru somaj


SECTIUNEA 3 : Stabilirea , plata si declararea contributiilor de asigurari pentru somaj in cazul persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatorii din alte state

 • 190 – Stabilirea si plata contributiilor de asigurari pentru somaj

 • 191 – Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nomila a persoanelor asigurateCapitolul V – Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

 

SECTIUNEA 1 : Contribuabilii/ platitorii de venit la sitemul asigurarii soaciale de sanatate, in cazul veniturilor supuse contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

 • 192 – Contribuabilii/ platitorii de venit la sitemul de asigurari sociale de sanatate , obligatii la plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate


 

SECTIUNEA 2 : Veniturile pentru care se datoreaza contributia, cotele de contributii si bazele de calcul

 • 193 – Categorii de venituri supuse contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

 • 194 – Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

 • Art 195 – Baza de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

 • Art 196 – Prevederi specifice contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

 • Art 197 – Exceptii specifice contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanate

 • Art 198 – Baza de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanate datorate pentru persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj


SECTIUNEA 3 : Stabilirea, plata si declararea contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

 • Art 199 – Stabilirea, plata si declararea contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

 • Art 200 -Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate


 

Capitolul VI– Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

 

SECTIUNEA 1 : Contribuabilii/platitorii de venit de la sistemul asigurari sociale de stat in cazul veniturilor supuse contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

 • 201 – Contribuabilii/platitorii de venit de la sistemul asigurari sociale de stat in cazul veniturilor supuse contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale


SECTIUNEA 2 : Veniturile pentru care se datoreaza contributia , cotele de contributii si bazele de calcul

    

 • 202 – Categorii de venituri supuse contributiei de asigurare pentru accidente de munca si bole profesionale

 • Art 203- Cotele de contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

 • Art 204- Baza de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

 • Art 205 – Exceptii specifice contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

 • Art 206- Baza de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata pentru persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj , potrivit legii


SECTIUNEA 3 : Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

 • 208 – Depunere Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate


Capitolul VII – Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoane fizice sau juridice care au calitatea de angajator potrivit art 4 din Legea nr 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare

SECTIUNEA 1 : Contribuabilii/platitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, obligati la plata contributiei

 • 209 – Contribuabilii/platitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale


SECTIUNEA 2 : Venituri pentru care se datoreaza contributia, cota de contributie si baza de calcul

 • 210 – Categorii de venituri supuse contributiei la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

 • 211 - Baza de calcul al contributiei la Fondul de Garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajatori sau persoane asimilate acestora

 • 212 – Baza de calcul al contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajatori sau persoane asimilate acestora

 • Art 213 – Exceptii specifice contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale


SECTIUNEA 3 : Stabilirea, plata si declararea contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

 • 214 – Stabilirea si plata contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

 • Art 215 – Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate


Capitolul VIII – Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si / sau din activitati independente, atat in Romania , cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene , al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale

SECTIUNEA 1 : Contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si / sau din activitati independente , atat in Romania , cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene , al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene

 • 216 – Contributiile sociale obligatorii datorate in Romania


SECTIUNEA 2 : Inregistrarea in evidenta fiscala, baza de calcul , declararea , stabilirea si plata contributiilor sociale obligatorii

 • 217 – Inregistrarea in evidenta fiscala

 • 218 – Baza de calcul

 • 219 – Stabilirea si plata contributiilor sociale obligatorii


Art. 220 – Depunerea declaratiei

 

Titlul VI : Impozitul pe veniturile obtinute din romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentante firmelor straine infiintante in romania


Capitolul I – Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

 • 221 - Contribuabilii

 • 222 – Sfera de cuprindere a impozitului

 • 223 – Venituri impozabile obtinute din Romania

 • 224 – Retinerea impozitului din venituri impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

 • 225 – Tratamentul fiscal al veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European

 • Art 226 – Tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activitati independente impozabile in Romania obtinute de persoane fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europne sau Spatiului Economic European

 • Art 227 – Retinerea impozitului din veniturile obtinute din Romania de persoane rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri din activitati desfasurate de artisti si sportivi

 • Art 228 – Venituri neimpozabile in Romania

 • Art 229 – Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

 • Art 230 – Coroborarea prevederilor Codului Fiscal ce cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene

 • Art 231 – Declaratii anuale privind retinerea la sursa

 • Art 232 – Certificatele de atestare a impozitului de nerezidenti


Capitolul III – Asocieri / Entitati care desfasoara activitate / obtine venituri in/ din Romania

 • 233 – Asociere/Entitate trasparenta fiscal fara personalitate juridica, cnstituita conform legislatiei din Romania si care desfasoara activitate in Romania

 • Art 234 – Asociere/entitate nerezidenta constituita conform legislatiei unui stat strain si care defasoara activitate / obtine venituri in / din Romania


Capitolul III : Impozitul pe reprezentante

 • 235 - Contribuabilii

 • 236 – Stabilirea impozitului

 • 237 – Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale


Capitolul IV : Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplcarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri

 

 • 238 – Definitia beneficiarului efectiv

 • 239 – Indentitatea si determinarea locului de rezidenta a beneficiarilor efectivi

 • 240 – Definitia agentului platitor

 • 241- Definitia autoritatii competente

 • 242 – Definitia platii dobanziilor

 • 243 – Sfera teritoriala

 • 244- Informatii comunicate de un agent platitor

 • 245 – Schimbul automat de informatii

 • 246 – Perioada de tranzitie

 • Art 247 – Retinerea la sursa

 • Art 248 – Distribuirea venitului

 • Art 249 – Exceptii de la sitemul de etinere la sursa

 • Art 250 – Masuri luate de Romania pentru efectuarea schimbului de informatii cu statele care au perioada de tranzitie la impozitarea economiilor

 • Art 251 – Eliminarea dublei impuneri

 • Art 252 – Titluri de creante negociabile

 • Art 253 – Anexa referitoare la lista entitatilor asimilate la care se face referire la asrt 252

 • Art 254 – Data aplicarii


Capitolul V : Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate

 • 255 – Sfera de aplicare si procedura

 • 256 – Definitia dobanzii

 • 257 – Definitia redeventei

 • 258 – Definitia intreprinderii, intreprinderii asociate si a sediului permanent

 • Art 259 – Exceptarea platilor de dobanzi sau de redevente

 • ART 260 – Frauda si abuz

 • Art   261 - Clauza de delimitare

 • Art   262   - Masuri luate de Romania

 • Art   263   - Lista societatilor acoperite de prevederile art 258 lit. A) pct (iii)


Art 264   - Data aplicarii

 

Titlul VII : Taxa pe valoarea adaugata


Capitolul I : Definitii

 • 265 – Definitia taxei pe valoarea adaugata

 • 266 – Semnificatia unor termeni si expresii

 • Art 267 – Aplicarea teritoriala


Capitolul II – Operatiuni impozabile

 • Art 268 – Operatiuni impozabile


Capitolul III – Persoane impozabile

 • 269 – Persoane impozabile si activitatea economica


Capitolul IV – Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei

 • 270 - Livrarea de bunuri

 • 271 – Prestarea de servicii

 • 272 – Schimbul de bunuri sau servicii

 • Art 273 - Achizitiile intracomunitare de bunuri

 • Art 274 - Importul de bunuri


Capitolul V : Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei

 • 275 – Locul livrarii de bunuri

 • 276 – Locul achizitiei intracomunitare de bunuri

 • 277 - Locul importului de bunuri

 • 278 – Locul prestarii de servicii

 • 279 – Locul operatiunilor legate de podul de frontiera peste fluviul Dunarea intre Calafat si Vidin


Capitolul VI : Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

 • 280 – Faptul generator si exigibilitatea - definitii

 • 281 – Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari servicii

 • 282 – Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii

 • 283 – Exigibilitatea pentru licrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa

 • 284 – Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri

 • 285 – Faptul generator si exigibilitatea pentru importul de bunuri


Capitolul VII : Baza de impozitare

 • 286 : Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii

 • 287 – Ajustarea bazei de impozitare

 • Art 288 – Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare

 • Art 289 – Baza de impozitare pentru import

 • Art 290 – Cursul de schimb valutar


Capitolul VIII : Cotele de taxa

 • 291 - Cotele


Capitolul IX : Operatiuni scutite de taxa

 • 292 - Scutiri pentru anumite activitati de interes general si scutiri pentru alte activitati

 • 293 - Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare

 • 294 -Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar

 • Art 295 – Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri

 • 296 – Scutiri pentru intermediari


Capitolul X : Regimul deducerilor

 • 297 – Sfera de aplicare a dreptului de deducere

 • Art 298 – Limitari speciale ale dreptului de deducere

 • Art 299 – Conditii de exercitare a dreptului de deducere

 • Art 300 – Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila

 • Art 301 – Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxa

 • Art 302 – Rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania si rambursarea TVA de catre alte state membre catre persoane impozabile stabilite in Romania

 • Art 303- Rambursari de taxa catre persoanele impozabile inregsitrate in scopuri TVA , conform art 316

 • Art 304 – Ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de servicii si bunuri , altele decat bunurile de capital

 • Art 305 – Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital

 • Art 306 – Dispozitii tranzitorii privind ajustarea


Capitolul XI : Persoane obligate la plata taxei

 • Art 307 – Persoana obligata la plata taxei pentru operatiuni taxabile din Romania

 • 308 – Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare

 • 309 – Persoana obligata la plata taxei pentru importul de bunuri


Capitolul XII : Regimuri speciale

 • 310 – Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici

 • Art 311 – Regimul special pentru agentiile de turism

 • Art 312 – Regimuri speciale pentru bunurile second-hand , opere de arta, obiecte de colectie si antichitati

 • Art 313 – Regimul special pentru aurul de investitii

 • Art 314 - Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau de televiziune prestate de catre persoane impozabile nestabilite in Uniunea Europeana

 • Art 315 – Regimul special pentru serviciilor electronice, de telecomunicatii,de radiofuziune sau de televiziune prestate de catre persoane impozitabile stabilite in Uniunea Europeana, dar intr-un alt stat membru decat statul membru de consum


Capitolul XIII : Obligatii

 • 316- Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA

 • Art 317 – Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii

 • Art 318 – Prevederi generale referitoare la inregsitrare

 • Art 319 – Facturarea

 • Art 320 – alte documente

 • Art 321 – Evidenta operatiunilor

 • Art 322 – Perioada fiscala

 • Art 323 – Decontul de taxa

 • Art 324 – Decontul special de taxa si alte declaratii

 • Art 325 – Declaratia recapitulativa

 • Art 326 – Plata taxei la buget

 • Art 327 – Responsabilitatea platitorilor si a organelor fiscale

 • Art 328 – Baza de date privind operatiunile intracomunitare

 • Art 329 – Registrul operatorilor intracomunitari


Capitolul XIV : Dispozitii comune

 • Art 330 – Corectarea facturilor

 • Art 331 – Masuri de simplificare


Capitolul XV : Dispozitii tranzitorii

 • 332 – Dispozitii tranzitorii in contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana

 • 333 – Operatiuni efectuate inainte si de la data aderarii


Art. 334 – Directive transpuse

 

Titlul VIII : Accize si alte taxe speciale


Capitolul I : Regimul accizelor armonizate

SECTIUNEA 1 : Dispozitii generale

 • 335 - Sfera de aplicare

 • 337 – Teritorii terte

 • 338 – Faptul generator

 • 339 – Exigibilitatea

 • 340 – Eliberarea pentru consum

 • 341 – Platitori de accize


SECȚIUNEA 2 : NIVELUL SI CALCULUL ACCIZELOR

 • 342 – Nivelul accizelor

 • Art .343 – Calculul accizelor


SECȚIUNEA 3 : Obligatiile platitorilor de accize

 • 344 – Responsabilitatile platitorilor de accize

 • 345 – Plata accizelor la bugetul de stat

 • 346 – Depunerea declaratiilor de accize

 • 347 – Documente fiscale

 • 348 – Garantii


SECTIUNEA 4 : ALCOOL AI BAUTURI ALCOOLICE

 • 349 - Bere

 • 350 – Vinuri

 • 351 – Bauturi fermentate, altele decat berea si vinuri

 • 352 – Produse intermediare

 • 353 – Alcool etilic

 • 354 – Tutun prelucrat


SECTIUNEA 6 : Produse energetice

 • 355 – Produse energetice

 • 356 - Gaz natural

 • 357 – Carbune, cocs si lignit


SECȚIUNEA 7 : Energie electrica

 • 358 – Energie electrica


SECTIUNEA 8 : Autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati cu produse accizabile in regim suspensiv de acize

 • 360 - Comisia

 • 361 – Comisiile teritoriale


SECTIUNEA 9 : Regimul de antrepozitare

 • 362 - Reguli generale

 • 363 – Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

 • 364 - Conditii de autorizare

 • 365 – Autorizarea ca antrepozit fiscal

 • 366 – Respingerea cererii de autorizare

 • Art 367 – Obligatiile antrepozitarului autorizat

 • Art 368 – Netransmibilitatea autorizatiei de antrepozit fiscal

 • Art 369 – Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei de antrepozit fiscal


SECȚIUNEA 10 : Destinatarul inregistrat

 • 370 – Reguli generale

 • 371 – Cererea de autorizare ca destinatar inregistrat

 • 372 – Conditii de autorizare ca destinatar inregistrat

 • 373 – Autorizarea ca destinatar inregistrat

 • 374 – Respingererea cererii de autorizare ca destinatar inregistrat

 • 375 – Obligatiile destinatarului inregistrat

 • 376 – Netransferabilitatea autorizatiei de destinatar inregistrat

 • 377 – Revocarea autorizatiei de destinatar inregistrat


SECȚIUNEA 11: Expeditorul inregistrat

 • 378 – Reguli generale

 • 379 – Cererea de autorizare ca expeditor inregistrat

 • 380 – Conditii de autorizare ca expeditor inregistrat

 • 381 – Autorizare ca expeditor inregistrat

 • 382 – Respingerea cererii de autorizare ca expeditor inregistrat

 • 383- Obligatiile expeditorului inregistrat

 • 384 – Netransferabilitatea autorizatiei de expeditor inregistrat

 • 385 – Revocarea autorizatiei de expeditor inregistrat


 

SECTIUNEA 12 : Importatorul autorizat

 • 386 – Reguli generale

 • 387 – Cererea de autorizare ca importator autorizat

 • 388 – Conditii de autorizare ca importator autorizat

 • 389 – Autorizarea ca importator autorizat

 • Art 390 – Respingerea cererii de autorizare ca importator autorizat

 • 391 – Obligatiile importatorului inregistrat

 • 392 – Netransferabilitatea autorizatiei de importator autorizat

 • Art 393 – Revocarea autorizatiei de importator autorizat


SECTIUNEA 13 : Exceptii de la regimul de accizare pentru produse anergetice si energie electrica

 • 394 – Exceptii


SECTIUNEA 14 : Scutiri de la plata impozitelor

 • 395 – Scutiri generale

 • 396 – Scutiri speciale

 • 397 – Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice

 • 398 – Scutiri pentru tutunul prelucrat

 • 399 – Scutiri pentru produsele energetice si energie electrica


SECTIUNEA 15 : Restituiri de accize

 • 400 – Restituiri de accize


SECTIUNEA 16 : Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize

 • 401 – Deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize

 • 402 – Documentul administrativ electronic

 • 403 – Divizarea deplasarii produselor energetice in regim suspensiv de accize

 • 404 – Primirea produselor accizabile in regim suspensiv de accize

 • 405 – Raportul de export

 • 406 – Proceduri in cazul in care sistemul informatizat este disponibil la expeditie

 • 407 – Proceduri in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la destinatie

 • 408 – Incheierea deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize

 • 409 – Structura si continutul informatiilor

 • 410 – Proceduri simplificate

 • 411 – Deplasarea unui produs accizabil in regim suspensiv dupa ce a fost pus in libera circulatie in procedura vamala simplificata

 • 412 – Nereguli si abateri


SECTIUNEA 17 : Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum

 • 413 – Persoane fizice

 • 414 – Produse cu accize platite, detinute in scopuri comerciale in Romania

 • 415 – Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite

 • 416 – Documentul de insotire

 • 417 – Vanzarea la distanta si reprezentantul fiscal

 • 418 – Distrugeri si pierderi

 • 419 – Nereguli aparute pe parcursul deplasarii produselor accizabile


SECTIUNEA 18 : Deplasarea produselor accizabile in regim de exceptare sau de scutire directa

 • 420 – Deplasarea produselor accizabile in regim de exceptare sau de scutire directa


SECTIUNEA 19 : Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat

 • 421 – Reguli generale

 • 422 – Responsabilitatea marcarii

 • 423 – Proceduri de marcare

 • 424 – Eliberarea marcajelor


SECTIUNEA 20 : Marcarea si colorarea pacurii si a produselor asimilate acesteia

 • 425 – Regului generale

 • 426 – Substante utilizate pentru marcarea si colorare

 • 427 – Responsabilitatea marcarii si colararii


SECTIUNEA 21 : Marcarea si colorarea motorinei

 • 428 – Reguli generale

 • 429 – Substante utilizate pentru marcare si colorare

 • 430 – Responsabilitatea marcarii si colararii


SECTIUNEA 22 : Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile

 • 431 – Confiscarea tutunului prelucrat

 • 432 – Controlul

 • 433 – Intarzieri la plata accizelor

 • 435 – Conditii de distributie si comercializare

 • 436 – Decontarile intre operatorii economici

 • 437 – Valorificarea produselor accizabile intrate, potrivit legii, in propietatea statului sau care fac obiectului unei proceduri de executare silita

 • 438 – Valorificarea produselor accizabile aflate in propietatea operatorilor economice aflati in procedura falimentului


Capitolul II : Regimul accizelor nearmonizate

 • 439 – Sfera de aplicare

 • 440 – Faptul generator

 • Art 441 – Exigibilitatea

 • Art 442 – Nivelul si calculul accizelor

 • Art 443 – Scutiri

 • 444- Platitori de accize

 • Art 445 – Obligatiile platitorilor

 • Art 446 – Declaratiile de accize

 • Art 447 – Termenul de plata a accizelor la bugetul de stat

 • Art 448 -Regimul produselor accizabile detinute de operatorii economici care inregistreazab obligatii fiscale restante


Capitolul III – Contraventii si sanctiuni

 • 449 – Contraventii si sanctiuni

 • 450 – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

 • 451 – Dispozitii aplicabile


Capitolul IV – Infractiuni

Art.452 – Infractiuni

 

Titlul IX : Impozite si taxe locale


Capitolul I – Dispozitii generale

 • 453 – Definitii

 • 454 – Impozite si taxe locale


Capitolul II – Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri

 • 455 – Reguli generale

 • 456 – Scutiri

 • 457 – Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in propietatea persoanelor fizice

 • 458 – Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in propietatea persoanelor fizice

 • 459 – Calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta aflate in propietatea persoanelor fizice

 • 460 – Calculul impozitului/taxei pe cladirile detinute de persoane juridice

 • 461 – Declararea, dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor

 • 462 – Plata impozitului /taxei


Capitolul III – Impozitul pe teren si taxa pe teren

 • 463 – Reguli generale

 • 464 – Scutiri

 • 465 – Calculul impozitului / taxei pe teren

 • 466 – Declararea si datorarea impozitului si a taxei pe teren

 • 467 – Plata impozitului si a taxei pe teren


Capitolul IV – Impozitul pe mijloacele de transport

 • 468 – Reguli generale

 • 469 – Scutiri

 • 470 – Calculul impozitului

 • 471 – Declararea si datorarea impozitului pe mijloacele de transport

 • 472 – Plata impozitului


Capitolul V – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

 • 473 – Reguli generale

 • 474 – Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize si autorizatii

 • 475 – Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati

 • 476 – Scutiri


 

Capitolul VI – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

 • 477 – Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

 • 478 – Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

 • 479 – Scutiri


Capitolul VII – Impozitul pe specatacole

 • 480– Reguli generale

 • 481 – Calculul impozitului

  • 482 – Scutiri

  • 483 – Plata impozitului
 

Capitolul VIII – Taxa speciale

 • 4584– Taxe speciale

 • 485 – Scutiri


Capitolul IX – Alte taxe speciale

 • 486 – Alte taxe speciale

 • 487– Scutiri

 • 488 – Contracte de fiducie


Capitolul X – Alte dispozitii comune

 • 489 – Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene

 • 490 – Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale

 • 491 – Indexarea impozitelor si taxelor locale

 • 492 – Elaborarea normelor


Capitolul XI – Sanctiuni

 • 493- Sanctiuni


Capitolul XII – Dispizitii generale

 • 494- Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale

 • 495 – Dispozitii tranzitorii


Titlul X – Impozitul pe constructii • 496 – Contribuabilii

 • 497 – Definitia constructiilor

 • Art 498 – Cota de impozitare si baza de impozitare

 • Art 499- Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale


Art. 500 – Perioada de aplicare

 

Titulul XI : Dispozitii finale • 501 – Data intrarii in vigoare a Codului fiscal

 • 502 – Abrogarea actelor normative

 • 503 – Alte prevederi


ANEXA nr 1 : LISTA SOCIETATILOR la care face referi la art 24 alin (1) lit b) pct 1, alin (5) lit b) pct 1, respectiv art 229 alin (1) lit c)

 

ANEXA nr 2: LISTA IMPOZITELOR la care se face referire la art 24 alin (1) lit b) pct 3, alin (5) lit b) pct 3, respectiv art. 229 alin (1) lit c)

 

ANEXA nr 3: LISTA SOCIAETATILOR la care se face referire la art. 33 alin (2) pct 12 lit a) ANEXA 4 : LISTA IMPOZITELOR care fac referire la art 33 (2)pct12 c
 • Categorii spețe

 • Afișare alerte fiscale

 • Afisare postari blog

 • Sortează după