Kurzarbeit. Doua contracte de munca cu norma intreaga, respectiv cu timp partial

Articol scris in data de: 14 Septembrie 2021

Situatie de fapt:

Societatea aplica reducerea timpului de lucru, conform OUG 132/2020, Art. 1, aliniat 4, pentru toti angajatii. Avem o angajata, care din 13 septembrie va lucra cu timp partial si in invatamant.

Intrebare:

1. Pentru angajata care va lucra cu timp partial si in invatamant, societatea mai poate beneficia de indemnizatia de 75% aferent contractului cu norma intreaga?

2. Permite legea aplicarea OUG 132/2020, in cazul in care la salariata, am schimba tipul de norma in timp partial, la actualul loc de munca?

3. In cazul in care pentru angajata nu mai putem aplica Kurtzarbeit, ce modificari am de facut in Revisal, pana in data de 13 septembrie, cand incepe serviciul si in invatamant?


Sa analizam  OUG 328/2020 unde se reglementeaza reducerea a timpului de lucru „Kurzarbeit” :

ART. 1*)

(1) Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul reducerii temporare a timpului de muncă, determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, în condiţiile legii, pe perioada stării de urgenţă/alertă/asediu, precum şi pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă.

(2) Acolo unde există organizaţii sindicale îndreptăţite să negocieze contractul colectiv la nivel de unitate, astfel cum acestea sunt definite în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau reprezentanţi ai salariaţilor, măsura de reducere a timpului de muncă prevăzută la alin. (1) se ia de angajator cu acordul organizaţiei sindicale îndreptăţite să negocieze contractul colectiv ori, în cazul în care aceasta nu există, cu reprezentanţii salariaţilor.

(3) Reducerea timpului de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii. Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal.

(4) Angajatorul poate modifica programul de muncă ori de câte ori este necesar, cu obligaţia de a justifica o astfel de modificare, în limitele prevăzute la alin. (2).

(5) Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), comunicarea către salariat se face cu cel puţin 24 de ore anterior aplicării efective a măsurii, în cazul în care intervine o modificare a programului de lucru determinată de o creştere a activităţii angajatorului care necesită suplimentarea personalului sau în cazul în care se impune înlocuirea unui salariat care se află în imposibilitatea de a presta activitate conform programului său de lucru.

(7) Pe durata reducerii timpului de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1), salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.

(8) În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia prevăzută la alin. (7) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa până la nivelul salariului de bază corespunzător locului de muncă ocupat, fără ca această diferenţă să poată fi decontată conform dispoziţiilor alin. (16).

(9) Indemnizaţia prevăzută la alin. (7) este suportată de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta, în cel mult 5 zile de la emiterea deciziei prevăzute la art. 1^1 alin. (4), din bugetul asigurărilor pentru şomaj, după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de decontare a sumelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

(10) În situaţia în care angajatorul nu recuperează indemnizaţia acordată potrivit alin. (9) de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat.

(11) Indemnizaţia prevăzută la alin. (7) reprezintă venit de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile legii. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(12) În situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, salariatul obţine atât venituri din salarii, cât şi indemnizaţia prevăzută la alin. (7), în vederea impozitării, acestea se cumulează, pentru acordarea deducerii personale. Impozitul lunar se determină potrivit prevederilor art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(13) Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la alin. (1) sunt interzise atât angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, cât şi subcontractarea activităţilor desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus. Interdicţia se raportează la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare definite de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul cărora se aplică măsura prevăzută la alin. (1).

(14) Prin excepţie de la prevederile alin. (13), este permisă angajarea pentru înlocuirea salariaţilor al căror program a fost redus în condiţiile prevăzute la alin. (1), dacă încetarea contractului individual de muncă are loc în condiţiile art. 56, 61 şi 81 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(15) Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la alin. (1), salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă.

(16) Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) şi poate solicita decontarea indemnizaţiei prevăzute la alin. (7) dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;

b) reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la alin. (1) sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau faţă de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgenţă/alertă/asediu, respectiv 2019. În cazul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi al angajatorilor din categoria reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

(17) În cazul unei societăţi nou-înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 15 martie 2020 şi care are cel puţin un angajat, prin excepţie de la prevederile alin. (16) lit. b), diminuarea se raportează la cifra de afaceri realizată în luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la alin. (1).

(18) Pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin. (1), salariaţii afectaţi de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară la acelaşi angajator.

(19) Pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin. (1), salariaţilor afectaţi nu le poate fi redus programul de lucru în temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(20) Prin excepţie de la prevederile alin. (15), în cazul angajatorilor care aplică măsura de la alin. (1), acordarea de prime sau alte venituri în afară de salariul de bază stabilit prin contract, pentru persoanele care asigură conducerea şi/sau administrarea societăţilor, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii.

(21) În lunile în care se aplică reducerea timpului de muncă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul nu poate iniţia concedieri colective.

(22) Prevederile alin. (1) – (21) se aplică şi în cazul ucenicilor, cu condiţia ca angajatorul să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică pentru dobândirea competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională, potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare. „

1. Analizand textul de mai sus rezulta ca nun exista nicio interdictie a angajatului care beneficiaza de facilitatile OUG 132/120 . sa lucreze si in alta parte cu norma intreaga cat si cu timp partial la alt angajator asa cum apare expres in cazul somajului tehnic al salariatului.

Prin urmare societatea dvs va beneficia de facilitatile OUG 132/2020 pt salariata care va lucra din 13 septembrie in invatamant.

In ceea ce priveste schimbarea normei de lucru din norma intreaga in timp partial , la fel in textul de lege al OUG 132/2020 nu regasim vreo interdictie expresa pentru acest lucru.

Totusi ar trebui sa tinem cont de instructiunile date de Inspectia Muncii pentru inregistrarea Kurzarbeit in Revisal 6.8.0 date intr-un ghid publicat pe site-ul ITM si in care la modalitatea de inregistrare a Kurzarbeit in Revisal se prevede urmatoarele:

Prezentam mai jos procedura de inregistrare in Revisal versiunea 6.08 a contractelor de munca cu timp redus conform OUG 132/2020 cat si incetarea acestor contracte asa cum a fost descrisa de catre Inspectia muncii:

„ 3.9. Înregistrarea reducerii timpului de muncă a salariaţilor în baza OUG 132/2020

1. Pentru utilizatorii aplicaţiei Revisal:

În versiunea 6.0.8 a aplicației Revisal, pentru toate tipurile de contract – cu excepția tipului Contract individual de muncă tineri dezavantajați (Legea 189/2018), cu tipul de normă Normă întreagă, se poate opera modificarea tipului de normă, din Normă întreagă, în Normă întreagă conform OUG 132/2020.

Corespunzător tipului de normă Normă întreagă conform OUG 132/2020, durata timpului de muncă se modifică în Timp Munca conform OUG 132/2020, conform imaginii de mai jos.

Detalierea modalității de aplicare a reducerii timpului de muncă se realizează prin completarea informațiilor privind tipul de interval de repartizare (Ore/zi, Ore/saptamana sau Ore/luna) și timpul de muncă – număr ore/zi, număr ore/săptămână sau număr ore/lună, în funcție de opțiunea aleasă pentru tipul de interval de repartizare a orelor de muncă.

Valoarea salariului de bază lunar brut nu se modifică în aplicația Revisal în sensul diminuării acesteia corespunzător reducerii timpului de muncă și nu se înregistrează nici indemnizaţia aferentă orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă în baza OUG 132/2020.

Data la care produce efecte, aferentă modificării specificate mai sus, se completează cu data de la care se aplică reducerea timpului de muncă în baza OUG 132/2020

Încetarea reducerii timpului de muncă a salariaţilor în baza OUG 132/2020 se înregistrează prin modificarea normei contractului din Normă întreagă conform OUG 132/2020 în Normă întreagă.

Data la care produce efecte, aferentă încetării reducerii timpului de muncă a salariaţilor în baza OUG 132/2020, se completează cu data de la care se aplică încetarea reducerii timpului de muncă.””

Avand in vedere aceste aspecte , apreciem ca desi in lege nu se prevede contractul de munca cu norma intreaga pentru Kurzarbeit , in instructiunile de mai sus se face referire doar la Tip Contract cu Norma intreaga care se modifica in Norma intreaga conform OUG 132/2020 pentru a fi inregistrat in Revisal.

3. In conditiile in care facilitatile pentru Kurzarbeit se pastreaza si daca salariata cu norma intreaga are un contract la alt angajator cu timp partial nu va trebui efectuata nicio modificare in Revisal.

 

Reglementare:

  • OUG 132/2020 ; HG 905/2017 – art 4 alin 2
  • Instructiuni date de Inspectia Muncii vizand inregistrarea contractelor cf OUG132/2020
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Cornel Grama

Articol scris de catre Cornel Grama, in data de 14/09/2021.

Expert contabil si consultant fiscal din Cluj Napoca si unul dintre fondatorii si administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 24.000 de membri.

Vezi toate articolele scrise de Cornel Grama

Kurzarbeit. Doua contracte de munca cu norma intreaga, respectiv cu timp partial

Articol scris in data de: 2021-09-14 14:35:21

Autor: Cornel Grama

Situatie de fapt:

Societatea aplica reducerea timpului de lucru, conform OUG 132/2020, Art. 1, aliniat 4, pentru toti angajatii. Avem o angajata, care din 13 septembrie va lucra cu timp partial si in invatamant.

Intrebare:


1. Pentru angajata care va lucra cu timp partial si in invatamant, societatea mai poate beneficia de indemnizatia de 75% aferent contractului cu norma intreaga?

2. Permite legea aplicarea OUG 132/2020, in cazul in care la salariata, am schimba tipul de norma in timp partial, la actualul loc de munca?

3. In cazul in care pentru angajata nu mai putem aplica Kurtzarbeit, ce modificari am de facut in Revisal, pana in data de 13 septembrie, cand incepe serviciul si in invatamant?
Sa analizam  OUG 328/2020 unde se reglementeaza reducerea a timpului de lucru „Kurzarbeit” :

ART. 1*)

(1) Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul reducerii temporare a timpului de muncă, determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, în condiţiile legii, pe perioada stării de urgenţă/alertă/asediu, precum şi pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă.

(2) Acolo unde există organizaţii sindicale îndreptăţite să negocieze contractul colectiv la nivel de unitate, astfel cum acestea sunt definite în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau reprezentanţi ai salariaţilor, măsura de reducere a timpului de muncă prevăzută la alin. (1) se ia de angajator cu acordul organizaţiei sindicale îndreptăţite să negocieze contractul colectiv ori, în cazul în care aceasta nu există, cu reprezentanţii salariaţilor.

(3) Reducerea timpului de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii. Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal.

(4) Angajatorul poate modifica programul de muncă ori de câte ori este necesar, cu obligaţia de a justifica o astfel de modificare, în limitele prevăzute la alin. (2).

(5) Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), comunicarea către salariat se face cu cel puţin 24 de ore anterior aplicării efective a măsurii, în cazul în care intervine o modificare a programului de lucru determinată de o creştere a activităţii angajatorului care necesită suplimentarea personalului sau în cazul în care se impune înlocuirea unui salariat care se află în imposibilitatea de a presta activitate conform programului său de lucru.

(7) Pe durata reducerii timpului de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1), salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.

(8) În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia prevăzută la alin. (7) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa până la nivelul salariului de bază corespunzător locului de muncă ocupat, fără ca această diferenţă să poată fi decontată conform dispoziţiilor alin. (16).

(9) Indemnizaţia prevăzută la alin. (7) este suportată de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta, în cel mult 5 zile de la emiterea deciziei prevăzute la art. 1^1 alin. (4), din bugetul asigurărilor pentru şomaj, după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de decontare a sumelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

(10) În situaţia în care angajatorul nu recuperează indemnizaţia acordată potrivit alin. (9) de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat.

(11) Indemnizaţia prevăzută la alin. (7) reprezintă venit de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile legii. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(12) În situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, salariatul obţine atât venituri din salarii, cât şi indemnizaţia prevăzută la alin. (7), în vederea impozitării, acestea se cumulează, pentru acordarea deducerii personale. Impozitul lunar se determină potrivit prevederilor art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(13) Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la alin. (1) sunt interzise atât angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, cât şi subcontractarea activităţilor desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus. Interdicţia se raportează la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare definite de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul cărora se aplică măsura prevăzută la alin. (1).

(14) Prin excepţie de la prevederile alin. (13), este permisă angajarea pentru înlocuirea salariaţilor al căror program a fost redus în condiţiile prevăzute la alin. (1), dacă încetarea contractului individual de muncă are loc în condiţiile art. 56, 61 şi 81 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(15) Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la alin. (1), salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă.

(16) Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) şi poate solicita decontarea indemnizaţiei prevăzute la alin. (7) dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;

b) reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la alin. (1) sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau faţă de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgenţă/alertă/asediu, respectiv 2019. În cazul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi al angajatorilor din categoria reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

(17) În cazul unei societăţi nou-înfiinţate în perioada 1 ianuarie - 15 martie 2020 şi care are cel puţin un angajat, prin excepţie de la prevederile alin. (16) lit. b), diminuarea se raportează la cifra de afaceri realizată în luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la alin. (1).

(18) Pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin. (1), salariaţii afectaţi de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară la acelaşi angajator.

(19) Pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin. (1), salariaţilor afectaţi nu le poate fi redus programul de lucru în temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(20) Prin excepţie de la prevederile alin. (15), în cazul angajatorilor care aplică măsura de la alin. (1), acordarea de prime sau alte venituri în afară de salariul de bază stabilit prin contract, pentru persoanele care asigură conducerea şi/sau administrarea societăţilor, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii.

(21) În lunile în care se aplică reducerea timpului de muncă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul nu poate iniţia concedieri colective.

(22) Prevederile alin. (1) - (21) se aplică şi în cazul ucenicilor, cu condiţia ca angajatorul să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică pentru dobândirea competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională, potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare. „

1. Analizand textul de mai sus rezulta ca nun exista nicio interdictie a angajatului care beneficiaza de facilitatile OUG 132/120 . sa lucreze si in alta parte cu norma intreaga cat si cu timp partial la alt angajator asa cum apare expres in cazul somajului tehnic al salariatului.

Prin urmare societatea dvs va beneficia de facilitatile OUG 132/2020 pt salariata care va lucra din 13 septembrie in invatamant.

In ceea ce priveste schimbarea normei de lucru din norma intreaga in timp partial , la fel in textul de lege al OUG 132/2020 nu regasim vreo interdictie expresa pentru acest lucru.

Totusi ar trebui sa tinem cont de instructiunile date de Inspectia Muncii pentru inregistrarea Kurzarbeit in Revisal 6.8.0 date intr-un ghid publicat pe site-ul ITM si in care la modalitatea de inregistrare a Kurzarbeit in Revisal se prevede urmatoarele:

Prezentam mai jos procedura de inregistrare in Revisal versiunea 6.08 a contractelor de munca cu timp redus conform OUG 132/2020 cat si incetarea acestor contracte asa cum a fost descrisa de catre Inspectia muncii:

„ 3.9. Înregistrarea reducerii timpului de muncă a salariaţilor în baza OUG 132/2020

1. Pentru utilizatorii aplicaţiei Revisal:

În versiunea 6.0.8 a aplicației Revisal, pentru toate tipurile de contract – cu excepția tipului Contract individual de muncă tineri dezavantajați (Legea 189/2018), cu tipul de normă Normă întreagă, se poate opera modificarea tipului de normă, din Normă întreagă, în Normă întreagă conform OUG 132/2020.

Corespunzător tipului de normă Normă întreagă conform OUG 132/2020, durata timpului de muncă se modifică în Timp Munca conform OUG 132/2020, conform imaginii de mai jos.Detalierea modalității de aplicare a reducerii timpului de muncă se realizează prin completarea informațiilor privind tipul de interval de repartizare (Ore/zi, Ore/saptamana sau Ore/luna) și timpul de muncă - număr ore/zi, număr ore/săptămână sau număr ore/lună, în funcție de opțiunea aleasă pentru tipul de interval de repartizare a orelor de muncă.

Valoarea salariului de bază lunar brut nu se modifică în aplicația Revisal în sensul diminuării acesteia corespunzător reducerii timpului de muncă și nu se înregistrează nici indemnizaţia aferentă orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă în baza OUG 132/2020.

Data la care produce efecte, aferentă modificării specificate mai sus, se completează cu data de la care se aplică reducerea timpului de muncă în baza OUG 132/2020Încetarea reducerii timpului de muncă a salariaţilor în baza OUG 132/2020 se înregistrează prin modificarea normei contractului din Normă întreagă conform OUG 132/2020 în Normă întreagă.Data la care produce efecte, aferentă încetării reducerii timpului de muncă a salariaţilor în baza OUG 132/2020, se completează cu data de la care se aplică încetarea reducerii timpului de muncă.””

Avand in vedere aceste aspecte , apreciem ca desi in lege nu se prevede contractul de munca cu norma intreaga pentru Kurzarbeit , in instructiunile de mai sus se face referire doar la Tip Contract cu Norma intreaga care se modifica in Norma intreaga conform OUG 132/2020 pentru a fi inregistrat in Revisal.

3. In conditiile in care facilitatile pentru Kurzarbeit se pastreaza si daca salariata cu norma intreaga are un contract la alt angajator cu timp partial nu va trebui efectuata nicio modificare in Revisal.

 

Reglementare:

  • OUG 132/2020 ; HG 905/2017 – art 4 alin 2

  • Instructiuni date de Inspectia Muncii vizand inregistrarea contractelor cf OUG132/2020

  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după