Cifra de afaceri in cazul aplicarii facilitatilor din domeniul constructiilor include si productia realizata si nefacturata

Articol scris in data de: 15 Octombrie 2019

Situate de fapt:

O firma infiintata in cursul anului 2019, CAEN din grupa 42, cifra de afaceri este 0 pana la 30.09.2019. In luna septembrie a executat lucrari catre o societate, dar facturarea s-a efectuat in luna octombrie. Incepand cu luna septembrie are 2 angajati.

Conform OUG Nr. 43/2019 art.16 avem urmatorul text: \”Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată\”.

Intrebare:

Tinand cont de textul din OUG mentionat mai sus, la calculul salariilor, firma va beneficia de facilitatile fiscale salariale din domeniul constructiilor?

Daca da, cum poate dovedi asta si oare ar trebui receptionate si platit impozit aferent acestora?

Cifra de afaceri in cazul aplicarii facilitatilor din domeniul constructiilor include si productia realizata si nefacturata

Ulterior aparitiei OUG 43/2019 care aduce modificari la OUG 114/2018 prin care se instituie facilitatile fiscale aferente domeniului constructiilor, Comisia Nationala de strategie si prognoza a  publicat Ordinul 239/2019 pentru aprobarea metodologiei privind mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevazuta la art.60 pct.5 lit.b) din Codul fiscal.

Acest ordin a fost publicat pe site-ul-ul www.cnp.ro in sectiunea Constructii sub numărul 239/2019 aducand urmatoarele clarificari:

METODOLOGIE DE CALCUL

“Art 1. – (1) Prezenta metodologie stabileşte mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzută la art.60 pct.5 lit.b) din Codul fiscal așa cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență nr. 43/2019 din 12 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor.

(2) Mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut de prezenta metodologie se aplică de către societăţile înființate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare societăți,care au înregistrat în actul constitutiv cel puţin unul din codurile menționate la art.60 pct.5 lit.a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul fiscal,şi care desfășoară efectiv activitate de construcții.

(3) În vederea aplicării facilităților fiscale, societățile care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile menţionate la pct. 5 al art.60 din Codul fiscal.

Art. 2 – (1) Pentru aplicarea facilităților fiscale, societățile trebuie să realizeze cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) a art.60 pct.5 din Codul fiscal în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală.

(2) Pentru societăţile nou-înfiinţate, respectiv înregistrate la registrul comerţului începând cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) a art.60 pct.5 din Codul fiscal, precum și cifra de afaceri totală, se calculează cumulat de la începutul anului sau începând cu luna înființării, după caz, până la luna în care se aplică scutirea,inclusiv, denumit în continuare principiul societăților nouînființate.

 Art. 3 – În vederea determinării procentului de 80% din cifra de afaceri totală, indicatorii ”Cifra de afaceri totala” și ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” se calculează după cum urmează:

 (1) ”Cifra de afaceri totală” realizată cumulat de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare, se completează cu suma veniturilor cumulate de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, realizate din vânzarea de produse şi prestarea de servicii, evidenţiate potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, la care:

 1. Se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând:

a) veniturile din subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;

b) soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;

c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi producţia de investiţii imobiliare, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;

 2. Se scad, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold debitor.

(2)”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” se completează de societățile care desfăşoară una sau mai multe activităţi printre care se regăsesc şi codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, cu cifra de afaceri realizată efectiv din activităţile desfăşurate corespunzător codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a), respectiv cu suma veniturilor cumulate de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, realizate din vânzarea de produse şi prestarea de servicii, după deducerea, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, a veniturilor realizate din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii, evidenţiate potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, la care:

 1. Se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând:

a) veniturile din subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;

b) soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;

c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi producţia de investiţii imobiliare, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;

 2. Se scad, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold debitor.

Art. 4 – Ponderea cifrei de afaceri din activităţile menţionate la art. 60 pct. 5 în cifra de afaceri totală, se calculează ca raport între suma rezultată din calculul efectuat pentru determinarea indicatorului ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” și suma rezultată din calculul efectuat pentru determinarea indicatorului ”Cifra de afaceri totala”, înmulţit cu 100.

 Art. 5 – (1) La determinarea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, pentru stabilirea veniturilor din vânzarea de produse, se iau în calcul numai veniturile realizate din vânzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale şi a mărfurilor, care sunt obţinute din producţia proprie. Nu se iau în calcul veniturile din vânzarea de produse achiziţionate în scopul revânzării.

 (2) Cifra de afaceri luată în calcul pentru aplicarea facilităților, este cifra de afaceri realizată pe bază de contract sau comandă, din activităţi circumscrise codurilor CAEN prevăzute la lit.a) a art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, şi acoperă, în cazul contractelor de execuţie, manopera, materialele, utilajele, transportul, echipamentele, dotările, precum şi alte activităţi auxiliare necesare. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată.

(3) Cifra de afaceri luată în calcul pentru aplicarea facilităților, se poate referi si la alte tipuri de contracte şi activităţi specifice destinate sectorului de construcţii, precum contracte de servicii, de furnizare.

(4) În activități specifice domeniului construcții sunt incluse lucrări de întreținere curentă și/sau periodică a drumurilor, așa cum sunt definite în Normativul privind întreținerea și repararea drumurilor publice Ind AND 554- 2002.

(5) La determinarea “Cifrei de afaceri totală” şi a “Cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” se vor lua în calcul veniturile înregistrate în contabilitate cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile.

 Art. 6 – În cazul societăţilor care au sucursale, filiale sau puncte de lucru, calculul cifrei de afaceri se realizează pentru activitatea desfașuratăpe teritoriul României la nivelul societății.

 Art.7- Cifra de afaceri se calculează, în luna de raportare, în condiţiile în care societăţile care desfăşoară una sau mai multe activităţi printre care se regăsesc şi codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, realizează efectiv activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.

 Art. 8 – În vederea aplicării facilităților fiscale în domeniul construcțiilor societățile care au înregistrat în actul constitutiv și desfășoară activitățile aferente cel puţin unuia din codurile CAEN menționate la art.60 pct.5 lit.a) din Codul fiscal, procedează după cum urmează:

(2) În cazul societăților nou-înfiinţate:

a) indicatorii ”cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” și ”cifra de afaceri totală” determinați conform art.3, se 6 calculează cumulat de la începutul anului sau începând cu luna înființării, după caz, până la luna în care se aplică scutirea, inclusiv;

b) pentru a beneficia de facilitățile fiscale, raportul între ”cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” și ”cifra de afaceri totală” determinate conform literei a), trebuie să fie în procent de cel puțin 80%.

 Art. 9 – În vederea aplicării facilităților fiscale în domeniul construcțiilor,începând cu luna iulie 2019, inclusiv,se procedează după cum urmează:

(2) În cazul societăților înfiinţate în cursul anului 2019

a) indicatorii ”cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” și ”cifra de afaceri totală” determinați conform art.3, se calculează cumulat de la începutul anului 2019sau începând cu luna înființării din cursul anului 2019, după caz, până la luna în care se aplică scutirea, inclusiv;

b) pentru a beneficia de facilitățile fiscale, raportul între ”cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” și ”cifra de afaceri totală” determinate conform literei a), trebuie să fie în procent de cel puțin 80%.

 (3) La acordarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor pentru perioada ianuarie – iunie 2019 se au în vedere reglementările din OUG nr. 114/2018privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, iar pentru perioada iulie – decembrie 2019, reglementările OUG nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor.

Art. 11 – Mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut de prezenta metodologie se aplică în mod corespunzător de către angajatorii prevăzuți la art. 60 pct. 5 lit. b), alții decât societăţile înființate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

In concluzie, in cazul dumneavoastra fiind vorba de o societate infiintata in cursul anului 2019, indicatorii ”cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” si ”cifra de afaceri totala” se vor calcula cumulat începand cu luna infiintarii, pana in luna in care se aplica scutirea, inclusiv.

Mentionati in expunere ca cifra de afaceri a societatii era zero la 30.09.2019, dar au existat lucrari prestate catre un client (presupunem de natura: manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare desfasurarii activităţilor conform codurilor CAEN mentionate de lege pentru acordarea facilitatilor in domeniul constructiilor).

Daca aceste activitati prestate in luna septembrie si nefacturate inca, sunt facute in baza unor contracte/comenzi semnate cu acel client, si daca se respecta celelalte prevederi legate de acordarea facilitatilor in constructii, atunci ele vor putea fi luate in calculul cifrei de afaceri in vederea aplicarii facilitatilor pentru constructii incepand cu luna septembrie 2019.

Justificarea pentru cerinta criteriului legat de calculul cifrei de afaceri care sa cuprinda inclusiv productia realizata si nefacturata in vederea aplicarii facilitatilor fiscale o veti face astfel:

 • Prin existenta unui/unor contract/contracte/comenzi ferme, semnate de client si care sa aiba ca obiect desfasurarea de catre societatea dumneavoastra a unor activitati specifice domeniului constructiilor (conform codurilor CAEN impuse de lege ca si conditie); 
 • Prin existenta unor procese verbale semnate/devize de lucrari finalizate, acceptate de client de lucrari specifice domeniului constructiilor (conform codurilor CAEN impuse de lege) in luna septembrie (productie realizata si nefacturata).

Trebuie mentionat, in acelasi timp, obligativitatea respectarii conditiilor impuse de Codul fiscal la art. 319, alin. (16) privind facturarea, si anume:

“(16) Pentru alte operațiuni decât cele prevăzute la alin. (15), persoana impozabilă are obligația de a emite o factură cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei, cu excepția cazului în care factura a fost deja emisă. De asemenea, persoana impozabilă trebuie să emită o factură pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a încasat avansurile, cu excepția cazului în care factura a fost deja emisă.”

Reglementare:

 • Art. 319 – Cod fiscal
 • OUG 43/2019
 • Ordin 239/2019 – Comisia Nationala de strategie si prognoza

Abonament Universul Fiscal

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de 15/10/2019.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Cifra de afaceri in cazul aplicarii facilitatilor din domeniul constructiilor include si productia realizata si nefacturata

Articol scris in data de: 2019-10-15 13:56:39

Autor: ADINA VLAICU

Situate de fapt:

O firma infiintata in cursul anului 2019, CAEN din grupa 42, cifra de afaceri este 0 pana la 30.09.2019. In luna septembrie a executat lucrari catre o societate, dar facturarea s-a efectuat in luna octombrie. Incepand cu luna septembrie are 2 angajati.

Conform OUG Nr. 43/2019 art.16 avem urmatorul text: \"Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată\".

Intrebare:

Tinand cont de textul din OUG mentionat mai sus, la calculul salariilor, firma va beneficia de facilitatile fiscale salariale din domeniul constructiilor?

Daca da, cum poate dovedi asta si oare ar trebui receptionate si platit impozit aferent acestora?Ulterior aparitiei OUG 43/2019 care aduce modificari la OUG 114/2018 prin care se instituie facilitatile fiscale aferente domeniului constructiilor, Comisia Nationala de strategie si prognoza a  publicat Ordinul 239/2019 pentru aprobarea metodologiei privind mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevazuta la art.60 pct.5 lit.b) din Codul fiscal.

Acest ordin a fost publicat pe site-ul-ul www.cnp.ro in sectiunea Constructii sub numărul 239/2019 aducand urmatoarele clarificari:

METODOLOGIE DE CALCUL

“Art 1. – (1) Prezenta metodologie stabileşte mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzută la art.60 pct.5 lit.b) din Codul fiscal așa cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență nr. 43/2019 din 12 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor.

(2) Mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut de prezenta metodologie se aplică de către societăţile înființate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare societăți,care au înregistrat în actul constitutiv cel puţin unul din codurile menționate la art.60 pct.5 lit.a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul fiscal,şi care desfășoară efectiv activitate de construcții.

(3) În vederea aplicării facilităților fiscale, societățile care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile menţionate la pct. 5 al art.60 din Codul fiscal.

Art. 2 – (1) Pentru aplicarea facilităților fiscale, societățile trebuie să realizeze cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) a art.60 pct.5 din Codul fiscal în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală.

(2) Pentru societăţile nou-înfiinţate, respectiv înregistrate la registrul comerţului începând cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) a art.60 pct.5 din Codul fiscal, precum și cifra de afaceri totală, se calculează cumulat de la începutul anului sau începând cu luna înființării, după caz, până la luna în care se aplică scutirea,inclusiv, denumit în continuare principiul societăților nouînființate.

 Art. 3 – În vederea determinării procentului de 80% din cifra de afaceri totală, indicatorii ”Cifra de afaceri totala” și ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” se calculează după cum urmează:

 (1) ”Cifra de afaceri totală” realizată cumulat de la începutul anului, inclusiv din luna de raportare, se completează cu suma veniturilor cumulate de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, realizate din vânzarea de produse şi prestarea de servicii, evidenţiate potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, la care:

 1. Se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând:

a) veniturile din subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;

b) soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;

c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi producţia de investiţii imobiliare, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;

 2. Se scad, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold debitor.

(2)”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” se completează de societățile care desfăşoară una sau mai multe activităţi printre care se regăsesc şi codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, cu cifra de afaceri realizată efectiv din activităţile desfăşurate corespunzător codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a), respectiv cu suma veniturilor cumulate de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, realizate din vânzarea de produse şi prestarea de servicii, după deducerea, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, a veniturilor realizate din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii, evidenţiate potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, la care:

 1. Se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând:

a) veniturile din subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;

b) soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;

c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi producţia de investiţii imobiliare, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;

 2. Se scad, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de profit şi pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold debitor.

Art. 4 – Ponderea cifrei de afaceri din activităţile menţionate la art. 60 pct. 5 în cifra de afaceri totală, se calculează ca raport între suma rezultată din calculul efectuat pentru determinarea indicatorului ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” și suma rezultată din calculul efectuat pentru determinarea indicatorului ”Cifra de afaceri totala”, înmulţit cu 100.

 Art. 5 – (1) La determinarea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, pentru stabilirea veniturilor din vânzarea de produse, se iau în calcul numai veniturile realizate din vânzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale şi a mărfurilor, care sunt obţinute din producţia proprie. Nu se iau în calcul veniturile din vânzarea de produse achiziţionate în scopul revânzării.

 (2) Cifra de afaceri luată în calcul pentru aplicarea facilităților, este cifra de afaceri realizată pe bază de contract sau comandă, din activităţi circumscrise codurilor CAEN prevăzute la lit.a) a art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, şi acoperă, în cazul contractelor de execuţie, manopera, materialele, utilajele, transportul, echipamentele, dotările, precum şi alte activităţi auxiliare necesare. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată.

(3) Cifra de afaceri luată în calcul pentru aplicarea facilităților, se poate referi si la alte tipuri de contracte şi activităţi specifice destinate sectorului de construcţii, precum contracte de servicii, de furnizare.

(4) În activități specifice domeniului construcții sunt incluse lucrări de întreținere curentă și/sau periodică a drumurilor, așa cum sunt definite în Normativul privind întreținerea și repararea drumurilor publice Ind AND 554- 2002.

(5) La determinarea “Cifrei de afaceri totală” şi a “Cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” se vor lua în calcul veniturile înregistrate în contabilitate cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile.

 Art. 6 – În cazul societăţilor care au sucursale, filiale sau puncte de lucru, calculul cifrei de afaceri se realizează pentru activitatea desfașuratăpe teritoriul României la nivelul societății.

 Art.7- Cifra de afaceri se calculează, în luna de raportare, în condiţiile în care societăţile care desfăşoară una sau mai multe activităţi printre care se regăsesc şi codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, realizează efectiv activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.

 Art. 8 – În vederea aplicării facilităților fiscale în domeniul construcțiilor societățile care au înregistrat în actul constitutiv și desfășoară activitățile aferente cel puţin unuia din codurile CAEN menționate la art.60 pct.5 lit.a) din Codul fiscal, procedează după cum urmează:

(2) În cazul societăților nou-înfiinţate:

a) indicatorii ”cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” și ”cifra de afaceri totală” determinați conform art.3, se 6 calculează cumulat de la începutul anului sau începând cu luna înființării, după caz, până la luna în care se aplică scutirea, inclusiv;

b) pentru a beneficia de facilitățile fiscale, raportul între ”cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” și ”cifra de afaceri totală” determinate conform literei a), trebuie să fie în procent de cel puțin 80%.

 Art. 9 – În vederea aplicării facilităților fiscale în domeniul construcțiilor,începând cu luna iulie 2019, inclusiv,se procedează după cum urmează:

(2) În cazul societăților înfiinţate în cursul anului 2019

a) indicatorii ”cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” și ”cifra de afaceri totală” determinați conform art.3, se calculează cumulat de la începutul anului 2019sau începând cu luna înființării din cursul anului 2019, după caz, până la luna în care se aplică scutirea, inclusiv;

b) pentru a beneficia de facilitățile fiscale, raportul între ”cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii” și ”cifra de afaceri totală” determinate conform literei a), trebuie să fie în procent de cel puțin 80%.

 (3) La acordarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor pentru perioada ianuarie – iunie 2019 se au în vedere reglementările din OUG nr. 114/2018privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, iar pentru perioada iulie – decembrie 2019, reglementările OUG nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor.

Art. 11 – Mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut de prezenta metodologie se aplică în mod corespunzător de către angajatorii prevăzuți la art. 60 pct. 5 lit. b), alții decât societăţile înființate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

In concluzie, in cazul dumneavoastra fiind vorba de o societate infiintata in cursul anului 2019, indicatorii ”cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii” si ”cifra de afaceri totala” se vor calcula cumulat începand cu luna infiintarii, pana in luna in care se aplica scutirea, inclusiv.

Mentionati in expunere ca cifra de afaceri a societatii era zero la 30.09.2019, dar au existat lucrari prestate catre un client (presupunem de natura: manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare desfasurarii activităţilor conform codurilor CAEN mentionate de lege pentru acordarea facilitatilor in domeniul constructiilor).

Daca aceste activitati prestate in luna septembrie si nefacturate inca, sunt facute in baza unor contracte/comenzi semnate cu acel client, si daca se respecta celelalte prevederi legate de acordarea facilitatilor in constructii, atunci ele vor putea fi luate in calculul cifrei de afaceri in vederea aplicarii facilitatilor pentru constructii incepand cu luna septembrie 2019.

Justificarea pentru cerinta criteriului legat de calculul cifrei de afaceri care sa cuprinda inclusiv productia realizata si nefacturata in vederea aplicarii facilitatilor fiscale o veti face astfel:

 • Prin existenta unui/unor contract/contracte/comenzi ferme, semnate de client si care sa aiba ca obiect desfasurarea de catre societatea dumneavoastra a unor activitati specifice domeniului constructiilor (conform codurilor CAEN impuse de lege ca si conditie); 

 • Prin existenta unor procese verbale semnate/devize de lucrari finalizate, acceptate de client de lucrari specifice domeniului constructiilor (conform codurilor CAEN impuse de lege) in luna septembrie (productie realizata si nefacturata).


Trebuie mentionat, in acelasi timp, obligativitatea respectarii conditiilor impuse de Codul fiscal la art. 319, alin. (16) privind facturarea, si anume:

“(16) Pentru alte operațiuni decât cele prevăzute la alin. (15), persoana impozabilă are obligația de a emite o factură cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei, cu excepția cazului în care factura a fost deja emisă. De asemenea, persoana impozabilă trebuie să emită o factură pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a încasat avansurile, cu excepția cazului în care factura a fost deja emisă.”

Reglementare:

 • Art. 319 – Cod fiscal

 • OUG 43/2019

 • Ordin 239/2019 - Comisia Nationala de strategie si prognoza


 • Categorii spețe

 • Afișare alerte fiscale

 • Afisare postari blog

 • Sortează după