Cum se determina norma de venit corectata?

Articol scris in data de: 08 Martie 2019

În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității.

Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplică și în cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat.

Contribuabilii pot ajusta (corecta) normele anuale de venit în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Ajustarea normelor anuale de venit se realizează de către contribuabil prin aplicarea coeficienților de corecție publicați de către Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București, asupra normelor anuale de venit.

In legislatie, sunt mentionate cateva situatii specifice cu solutiile aferente acestora, si anume:

A) În situația în care un contribuabil desfășoară aceeași activitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determină, de către contribuabil, pe baza normelor anuale de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfășurare a activității.

B) În cazul în care un contribuabil desfășoară mai multe activități pentru care venitul net se determină de către contribuabil pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit corectate potrivit criteriilor specifice.

C) Pentru contribuabilii persoane fizice care desfășoară individual o activitate independentă ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală și activitatea este prevăzută în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, venitul net anual se determină de către contribuabil pe baza normelor anuale de venit, cu respectarea prevederilor art. 69 din Codul fiscal.

D) In cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma anuală de venit corespunzătoare fiecărui asociat din cadrul asocierii nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12 luni. Pentru determinarea venitului net anual fiecare membru asociat aplică criteriile specifice de corecție asupra normei de venit proprii.

E) Norma anuală de venit se ajustează de  către contribuabili, în sensul majorării/reducerii, prin aplicarea coeficienților de corecție corespunzători criteriilor prevăzute asupra normelor anuale de venit stabilite și publicate de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București.

La stabilirea coeficienților de corecție a normelor de venit se vor avea în vedere următoarele criterii:

a) Vadul comercial și clientela;
b) Vârsta contribuabililor;
c) Timpul afectat desfășurării activității,
d) Gradul de handicap sau de invaliditate a contribuabilului;
e) Activitatea se desfășoară într-un spațiu proprietate a contribuabilului sau închiriat;
f) Realizarea de lucrări, prestarea de servicii și obținerea de produse cu material propriu sau al clientului;
g) Folosirea de mașini, dispozitive și scule, acționate manual sau de forță motrice;
h) Caracterul sezonier al unor activități;
i) Durata concediului legal de odihnă;
j) Desfășurarea activității cu salariați;
k) Contribuția fiecărui asociat în cazul activității desfășurate în cadrul unei asocieri;
l) Informațiile cuprinse în declarația informativă depusă în scop de TVA potrivit prevederilor art. 324 din Codul fiscal;
m) Alte criterii specifice.

Alte criterii privind norma de venit:

Diminuarea normelor de venit ca urmare a îndeplinirii criteriului de vârstă a contribuabilului se operează începând cu anul următor celui în care acesta a împlinit numărul de ani care îi permite reducerea normei.

Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au şi calitatea de salariat sau îşi pierd această calitate se face începând cu luna următoare încheierii/desfacerii contractului individual de muncă.

Contribuabilii care beneficiază de mai mulți coeficienți de corecție, în sensul reducerii/majorării normelor de venit anuale, iau în calcul coeficientul cel mai mare.

Venitul net din activităţi independente, determinat pe bază de norme anuale de venit se reduce de către contribuabil, proporţional cu:

– Perioada de la începutul anului şi până la momentul autorizării din anul începerii activităţii;
– Perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, în situaţia încetării activităţii, la cererea contribuabilului.

Pentru întreruperile temporare de activitate în cursul anului, cauzate de accidente, spitalizare sau alte cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative:

– Normele de venit se reduc, de către contribuabil, proporţional cu perioada nelucrată;
– In termen de 30 zile de la întreruperea temporară sau încetarea activităţii se depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale;

Norma anuală de venit aferentă perioadei efectiv lucrate se recalculează de către contribuabili, prin raportarea normei anuale de venit la 365 de zile, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul zilelor de activitate.

Venitul net din activităţi independente desfăşurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere:

– Venitul net se reduce, de către contribuabil, proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului;
– Impozitul datorat va fi calculat pentru venitul net anual redus proporţional cu numărul de zile. Prevederea se aplică atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât şi în cazul contribuabilului care în cursul perioadei impozabile nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii.

Contribuabilul care optează să fie impus pe bază de normă de venit și care anterior a fost impus în sistem real:

1) Având investiţii în curs de amortizare:

– Valoarea amortizării nu diminuează norma de veni;
– Veniturile realizate din valorificarea investiţiilor respective sau trecerea lor în patrimoniul personal în cursul perioadei de desfăşurare a activităţii sau în caz de încetare a activităţii majorează norma de venit proporţional cu valoarea amortizată în perioada impunerii în sistem real.

2) A efectuat investiţii care au fost amortizate integral:

– Veniturile din valorificarea sau trecerea acestora în patrimoniul personal ca urmare a încetării activităţii vor majora norma de venit.

Contribuabilii care în cursul anului fiscal îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclator vor fi impuşi în sistem real, pentru veniturile realizate din întreaga activitate, de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea, de către contribuabili, a fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţa contabilă.

Exemplu privind ajustarea normei de venit și stabilirea impozitului datorat:

O persoană fizică (barbat, 62 ani) din orasul Pitesti, Jud. Arges, realizează venituri ca urmare a desfășurării unei activități independente (vulcanizare) pentru care norma anuală de venit este de 24.960 lei (publicata pe site ANAF).

Persoana fizică urmează cursurile unui institut de învățământ superior (pe principiul: „cat traieste omul invata”) și are un salariat.

Coeficienții de corecție, publicați de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, sunt următorii:

1) În sensul majorării, coeficientul de ajustare pentru faptul că persoana fizică are un salariat este de 25%.

2) În sensul reducerii normei anuale de venit:

a) Pentru calitatea proprie de student se aplică un coeficient de corecție în cotă de 50%;
b) pentru criteriul varstei se aplică un coeficient de corecție în cotă de 30%.

Stabilirea normei anuale de venit prin ajustare:

a) Norma anuala de venit specifica locului de desfasurare activitate si activitatii prestate: 24.960 lei
b) Majorarea normei anuale de venit = 24.960 lei x 25% = 6.240 lei
c) Reducerea normei anuale de venit (se alege un singur coeficient, în cota cea mai mare, respectiv 50%) (24.960 + 6.240 lei) x 50% = 15.600 lei

Venitul net anual este în sumă de 15.600 lei (24.960 lei + 6.240 lei – 15.600 lei)

Impozitul aferent se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual, astfel:

Impozit datorat = 15.600 lei x 10% = 1.560 lei

Reglementare:

– Art 69, NM- Cod fiscal

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de 08/03/2019.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Cum se determina norma de venit corectata?

Articol scris in data de: 2019-03-08 12:04:14

Autor: ADINA VLAICU


În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității.

Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplică și în cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat.

Contribuabilii pot ajusta (corecta) normele anuale de venit în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Ajustarea normelor anuale de venit se realizează de către contribuabil prin aplicarea coeficienților de corecție publicați de către Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București, asupra normelor anuale de venit.

In legislatie, sunt mentionate cateva situatii specifice cu solutiile aferente acestora, si anume:

A) În situația în care un contribuabil desfășoară aceeași activitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determină, de către contribuabil, pe baza normelor anuale de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfășurare a activității.

B) În cazul în care un contribuabil desfășoară mai multe activități pentru care venitul net se determină de către contribuabil pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit corectate potrivit criteriilor specifice.

C) Pentru contribuabilii persoane fizice care desfășoară individual o activitate independentă ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală și activitatea este prevăzută în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, venitul net anual se determină de către contribuabil pe baza normelor anuale de venit, cu respectarea prevederilor art. 69 din Codul fiscal.

D) In cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma anuală de venit corespunzătoare fiecărui asociat din cadrul asocierii nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12 luni. Pentru determinarea venitului net anual fiecare membru asociat aplică criteriile specifice de corecție asupra normei de venit proprii.

E) Norma anuală de venit se ajustează de  către contribuabili, în sensul majorării/reducerii, prin aplicarea coeficienților de corecție corespunzători criteriilor prevăzute asupra normelor anuale de venit stabilite și publicate de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București.

La stabilirea coeficienților de corecție a normelor de venit se vor avea în vedere următoarele criterii:

a) Vadul comercial și clientela;
b) Vârsta contribuabililor;
c) Timpul afectat desfășurării activității,
d) Gradul de handicap sau de invaliditate a contribuabilului;
e) Activitatea se desfășoară într-un spațiu proprietate a contribuabilului sau închiriat;
f) Realizarea de lucrări, prestarea de servicii și obținerea de produse cu material propriu sau al clientului;
g) Folosirea de mașini, dispozitive și scule, acționate manual sau de forță motrice;
h) Caracterul sezonier al unor activități;
i) Durata concediului legal de odihnă;
j) Desfășurarea activității cu salariați;
k) Contribuția fiecărui asociat în cazul activității desfășurate în cadrul unei asocieri;
l) Informațiile cuprinse în declarația informativă depusă în scop de TVA potrivit prevederilor art. 324 din Codul fiscal;
m) Alte criterii specifice.

Alte criterii privind norma de venit:

Diminuarea normelor de venit ca urmare a îndeplinirii criteriului de vârstă a contribuabilului se operează începând cu anul următor celui în care acesta a împlinit numărul de ani care îi permite reducerea normei.

Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au şi calitatea de salariat sau îşi pierd această calitate se face începând cu luna următoare încheierii/desfacerii contractului individual de muncă.

Contribuabilii care beneficiază de mai mulți coeficienți de corecție, în sensul reducerii/majorării normelor de venit anuale, iau în calcul coeficientul cel mai mare.

Venitul net din activităţi independente, determinat pe bază de norme anuale de venit se reduce de către contribuabil, proporţional cu:

– Perioada de la începutul anului şi până la momentul autorizării din anul începerii activităţii;
– Perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, în situaţia încetării activităţii, la cererea contribuabilului.

Pentru întreruperile temporare de activitate în cursul anului, cauzate de accidente, spitalizare sau alte cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative:

- Normele de venit se reduc, de către contribuabil, proporţional cu perioada nelucrată;
- In termen de 30 zile de la întreruperea temporară sau încetarea activităţii se depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale;

Norma anuală de venit aferentă perioadei efectiv lucrate se recalculează de către contribuabili, prin raportarea normei anuale de venit la 365 de zile, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul zilelor de activitate.

Venitul net din activităţi independente desfăşurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere:

- Venitul net se reduce, de către contribuabil, proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului;
- Impozitul datorat va fi calculat pentru venitul net anual redus proporţional cu numărul de zile. Prevederea se aplică atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât şi în cazul contribuabilului care în cursul perioadei impozabile nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii.

Contribuabilul care optează să fie impus pe bază de normă de venit și care anterior a fost impus în sistem real:

1) Având investiţii în curs de amortizare:

- Valoarea amortizării nu diminuează norma de veni;
- Veniturile realizate din valorificarea investiţiilor respective sau trecerea lor în patrimoniul personal în cursul perioadei de desfăşurare a activităţii sau în caz de încetare a activităţii majorează norma de venit proporţional cu valoarea amortizată în perioada impunerii în sistem real.

2) A efectuat investiţii care au fost amortizate integral:

- Veniturile din valorificarea sau trecerea acestora în patrimoniul personal ca urmare a încetării activităţii vor majora norma de venit.

Contribuabilii care în cursul anului fiscal îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclator vor fi impuşi în sistem real, pentru veniturile realizate din întreaga activitate, de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea, de către contribuabili, a fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidenţa contabilă.

Exemplu privind ajustarea normei de venit și stabilirea impozitului datorat:

O persoană fizică (barbat, 62 ani) din orasul Pitesti, Jud. Arges, realizează venituri ca urmare a desfășurării unei activități independente (vulcanizare) pentru care norma anuală de venit este de 24.960 lei (publicata pe site ANAF).

Persoana fizică urmează cursurile unui institut de învățământ superior (pe principiul: „cat traieste omul invata”) și are un salariat.

Coeficienții de corecție, publicați de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, sunt următorii:

1) În sensul majorării, coeficientul de ajustare pentru faptul că persoana fizică are un salariat este de 25%.

2) În sensul reducerii normei anuale de venit:

a) Pentru calitatea proprie de student se aplică un coeficient de corecție în cotă de 50%;
b) pentru criteriul varstei se aplică un coeficient de corecție în cotă de 30%.

Stabilirea normei anuale de venit prin ajustare:

a) Norma anuala de venit specifica locului de desfasurare activitate si activitatii prestate: 24.960 lei
b) Majorarea normei anuale de venit = 24.960 lei x 25% = 6.240 lei
c) Reducerea normei anuale de venit (se alege un singur coeficient, în cota cea mai mare, respectiv 50%) (24.960 + 6.240 lei) x 50% = 15.600 lei

Venitul net anual este în sumă de 15.600 lei (24.960 lei + 6.240 lei – 15.600 lei)

Impozitul aferent se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual, astfel:

Impozit datorat = 15.600 lei x 10% = 1.560 lei

Reglementare:

- Art 69, NM- Cod fiscal


  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după