Detalii privind certificatul de situații de urgentă

Articol scris in data de: 26 Martie 2020
Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:

1. Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791 din 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 (Monitorul Oficial nr. 248 din 25 martie 2020).Precizări suplimentare:

1.        O.M.E.E.M.A 791 – ELIBERARE CERTIFICATE SITUAȚII DE URGENȚĂ

 ·        Ministerul Economiei acordă certificate de situație de urgență, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

 ·        Solicitanții, operatori economici, sunt persoanele îndrituite legal, în sensul atribuit de OUG 29/2020 și OUG 30/2020.

 ·        Certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme:

a) TIP 1 (ALBASTRU) – pentru solicitanții a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial, ca urmare a deciziilor emise de autorități.
b) TIP 2 (GALBEN) – pentru solicitanții care înregistrează diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor în perioada ianuarie – februarie 2020.

 ·        Certificatele se utilizează în relațiile cu instituțiile publice (ex. AJOFM) pentru obținerea de facilități.

 ·        Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

 ·        Cererea pentru eliberarea certificatului se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

 ·        În vederea obținerii certificatului de urgență (TIP 1 / TIP 2) solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

a) datele de identificare;
b) declarația pe proprie răspundere.

 ·        În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate pe platformă (inclusiv declarația pe proprie răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

 ·        Ministerul Economiei eliberează certificate de situație de urgență doar pe perioada existenței stării de urgență în România.

 ·        Certificatele eliberate electronic sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro.

 ·        În termen de 5 zile, Ministerul Economiei va asigura adaptarea și funcționarea platformei http://prevenire.gov.ro, în scopul eliberării certificatelor.

Reamintim mai jos FACILITĂȚI FISCALE ADOPTATE PRIN OUG 29 ȘI OUG 30

SUSȚINERE ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII

 • Programul de susținere a IMM vizează acordarea de garanții de stat și subvenționare de dobânzi.

MODIFICARE TERMEN PLATĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

 • În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

MODIFICARE OG 6/2019 PRIVIND FACILITĂȚILE FISCALE

 • Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa până la data de 31 iulie 2020.

 • Solicitarea de restructurare se poate depune până la 30 octombrie 2020 (termenul anterior era de 31 iulie), sub sancţiunea decăderii.

SCUTIRE DOBÂNZI ȘI SUSPENDARE EXECUTARE SILITĂ

 • Pentru obligaţiile fiscale scadente curente şi neachitate în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.

 • Obligaţiile fiscale de mai sus nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.

 • Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare.

ALTE FACILITĂȚI IMM

 • Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, pe perioada stării de urgenţă decretate şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.

 • Penalităţile stipulate pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din contractele încheiate cu autorităţile publice de către întreprinderile mici şi mijlocii prevăzute mai sus nu se datorează pentru durata stării de urgenţă.

SUSPENDARE DECLARAȚIE PRIVIND BENEFICIARUL REAL

 • Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă.

MODIFICARE LEGE PRIVIND ACORDAREA DE ZILE LIBERE PĂRINȚILOR

 • Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 • Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizaţia netă, încasată efectiv de părinte.

 • Impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale aferente indemnizaţiei se suportă din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului.

FACILITĂȚI PENTRU ȘOMAJUL TEHNIC

 • Pe perioada stării de urgenţă pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.

 • De prevederile de mai sus beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobate prin ordin;

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Plata indemnizaţiei se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.

 • Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform Codului fiscal.

 • În cazul indemnizaţiei, calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
 • Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

 • Pentru indemnizaţie nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM).

 • În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene (AJOFM), în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

 • Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

 • Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

ALTE FACILITĂȚI

 • Alţi profesionişti, care nu au calitatea de angajatori şi întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020.

 • Pe perioada stării de urgenţă, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a) – c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. Indemnizaţia se suportă din bugetul general consolidat.
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 26/03/2020.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Detalii privind certificatul de situații de urgentă

Articol scris in data de: 2020-03-26 10:21:39

Autor: Romeo Negrut

Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:

1. Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791 din 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 (Monitorul Oficial nr. 248 din 25 martie 2020).Precizări suplimentare:

1.        O.M.E.E.M.A 791 – ELIBERARE CERTIFICATE SITUAȚII DE URGENȚĂ

 ·        Ministerul Economiei acordă certificate de situație de urgență, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

 ·        Solicitanții, operatori economici, sunt persoanele îndrituite legal, în sensul atribuit de OUG 29/2020 și OUG 30/2020.

 ·        Certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme:

a) TIP 1 (ALBASTRU) – pentru solicitanții a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial, ca urmare a deciziilor emise de autorități.
b) TIP 2 (GALBEN) – pentru solicitanții care înregistrează diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor în perioada ianuarie – februarie 2020.

 ·        Certificatele se utilizează în relațiile cu instituțiile publice (ex. AJOFM) pentru obținerea de facilități.

 ·        Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

 ·        Cererea pentru eliberarea certificatului se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

 ·        În vederea obținerii certificatului de urgență (TIP 1 / TIP 2) solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

a) datele de identificare;
b) declarația pe proprie răspundere.

 ·        În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate pe platformă (inclusiv declarația pe proprie răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

 ·        Ministerul Economiei eliberează certificate de situație de urgență doar pe perioada existenței stării de urgență în România.

 ·        Certificatele eliberate electronic sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro.

 ·        În termen de 5 zile, Ministerul Economiei va asigura adaptarea și funcționarea platformei http://prevenire.gov.ro, în scopul eliberării certificatelor.

Reamintim mai jos FACILITĂȚI FISCALE ADOPTATE PRIN OUG 29 ȘI OUG 30

SUSȚINERE ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII


 • Programul de susținere a IMM vizează acordarea de garanții de stat și subvenționare de dobânzi.


MODIFICARE TERMEN PLATĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE


 • În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.


MODIFICARE OG 6/2019 PRIVIND FACILITĂȚILE FISCALE


 • Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa până la data de 31 iulie 2020.


 • Solicitarea de restructurare se poate depune până la 30 octombrie 2020 (termenul anterior era de 31 iulie), sub sancţiunea decăderii.


SCUTIRE DOBÂNZI ȘI SUSPENDARE EXECUTARE SILITĂ


 • Pentru obligaţiile fiscale scadente curente şi neachitate în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.


 • Obligaţiile fiscale de mai sus nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.


 • Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare.


ALTE FACILITĂȚI IMM


 • Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, pe perioada stării de urgenţă decretate şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.


 • Penalităţile stipulate pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din contractele încheiate cu autorităţile publice de către întreprinderile mici şi mijlocii prevăzute mai sus nu se datorează pentru durata stării de urgenţă.


SUSPENDARE DECLARAȚIE PRIVIND BENEFICIARUL REAL


 • Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă.


MODIFICARE LEGE PRIVIND ACORDAREA DE ZILE LIBERE PĂRINȚILOR

 • Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.


 • Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizaţia netă, încasată efectiv de părinte.


 • Impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale aferente indemnizaţiei se suportă din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului.


FACILITĂȚI PENTRU ȘOMAJUL TEHNIC

 • Pe perioada stării de urgenţă pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.


 • De prevederile de mai sus beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:


a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobate prin ordin;

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Plata indemnizaţiei se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie - februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.

 • Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform Codului fiscal.


 • În cazul indemnizaţiei, calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 • Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.


 • Pentru indemnizaţie nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM).


 • În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene (AJOFM), în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.


 • Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.


 • Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.


ALTE FACILITĂȚI

 • Alţi profesionişti, care nu au calitatea de angajatori şi întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020.


 • Pe perioada stării de urgenţă, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a) - c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. Indemnizaţia se suportă din bugetul general consolidat.
 • Categorii spețe

 • Afișare alerte fiscale

 • Afisare postari blog

 • Sortează după