Facturare valoare reziduala pentru o cladire in leasing financiar

Articol publicat in data de: 21 Septembrie 2020
Categorii: TVA
 

Situatie de fapt:

O societate de leasing a incheiat un contract prin care a vandut altei societati un imobil in leasing financiar. Facturile lunare pentru ratele de leasing au fost emise cu tva, inclusiv ultima factura reprezentand valoarea reziduala.

Societatea cumparatoare spune ca ultima factura nu trebuie emisa cu tva ci cu taxare inversa.

Intrebare:

Este corecta pozitia lor, adica se poate factura si cu tva si in regim de taxare inversa in cadrul aceluiasi contract?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Conform definitiei de la art.7 pct.7 din Legea 227 din 2015, numita Codul Fiscal, contractul de leasing financiar trebuie sa indeplineasca cel putin una din din cele 5 conditii.

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de September 21, 2020.

Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Facturare valoare reziduala pentru o cladire in leasing financiar

Articol scris in data de: 21 Septembrie 2020

Autor: Romeo Negrut

Situatie de fapt:

O societate de leasing a incheiat un contract prin care a vandut altei societati un imobil in leasing financiar. Facturile lunare pentru ratele de leasing au fost emise cu tva, inclusiv ultima factura reprezentand valoarea reziduala.

Societatea cumparatoare spune ca ultima factura nu trebuie emisa cu tva ci cu taxare inversa.

Intrebare:

Este corecta pozitia lor, adica se poate factura si cu tva si in regim de taxare inversa in cadrul aceluiasi contract?

Raspuns

Conform definitiei de la art.7 pct.7 din Legea 227 din 2015, numita Codul Fiscal, contractul de leasing financiar trebuie sa indeplineasca cel putin una din din cele 5 conditii.

ART. 7 – Definiții ale termenilor comuni

În înțelesul prezentului cod, cu excepția titlurilor VII și VIII, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

7. contract de leasing financiar- orice contract de leasing care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) riscurile și beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului;

c) utilizatorul are opțiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferența dintre durata normală de funcționare maximă și durata contractului de leasing, raportată la durata normală de funcționare maximă, exprimată în procente;

d) perioada de leasing depășește 80% din durata normală de funcționare maximă a bunului care face obiectul leasingului; în înțelesul acestei definiții, perioada de leasing include orice perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

e) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puțin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului;

Conform art.29 alin.2 din Legea 227 din 2015, numita Codul Fiscal, inregistrarea bunului in contabilitate ii permite utilizatorului sa calcueze si sa deduca fiscal amortizarea de la calculul impozitului pe profit precum si dobanda aferenta leasigului.

ART. 29 – Contracte de leasing

(1) În cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, în timp ce, în cazul leasingului operațional, locatorul are această calitate.

(2) Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de către utilizator, în cazul leasingului financiar, și de către locator, în cazul leasingului operațional, cheltuielile fiind deductibile, potrivit art. 28.

(3) În cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda, iar în cazul leasingului operațional locatarul deduce chiria (rata de leasing), potrivit prevederilor prezentului titlu.

32. În aplicarea art. 29 din Codul fiscal, încadrarea operațiunilor de leasing se realizează avându-se în vedere prevederile art. 7 pct. 7 și 8 din Codul fiscal și clauzele contractului de leasing.

Conform art.270 alin.3 litera a) din Legea 227 din 2015, numita Codul Fiscal, leasingul nu este considerat o livrare de bunuri.

ART. 270 – Livrarea de bunuri

(1) Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca și un proprietar. Norme metodologice

(2) Se consideră că o persoană impozabilă, care acționează în nume propriu, dar în contul altei persoane, în calitate de intermediar, într-o livrare de bunuri, a achiziționat și livrat bunurile respective ea însăși, în condițiile stabilite prin normele metodologice. Norme metodologice

(3) Următoarele operațiuni sunt considerate, de asemenea, livrări de bunuri, în sensul alin. (1):

a) predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană, ca urmare a unui contract care prevede că plata se efectuează în rate sau a oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plății ultimei sume scadente, cu excepția contractelor de leasing;

Conform art.271 alin.3 litera a) din Legea 227 din 2015, numita Codul Fiscal, operatiunile de leasing sunt considerate prestari de servicii si nu livrari de bunuri. In baza contractului de leasing utilizatorul inregistreaza bunul in contabilitatea proprie ca o intrare de mijloc fix, dar acesta nu este proprietarul bunului, proprietarul bunului ramanand in continuare societatea de leasing.

ART. 271 – Prestarea de servicii

(1) Se consideră prestare de servicii orice operațiune care nu constituie livrare de bunuri, așa cum este definită la art. 270 .

Norme metodologice

(2) Atunci când o persoană impozabilă care acționează în nume propriu, dar în contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se consideră că a primit și a prestat ea însăși serviciile respective.

Norme metodologice

(3) Prestările de servicii cuprind operațiuni cum sunt:

a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosinței bunurilor în cadrul unui contract de leasing;

Norme metodologice

(4) Transmiterea folosinței bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerată prestare de servicii conform art. 271 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. La sfârșitul perioadei de leasing, dacă locatorul/finanțatorul transferă locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operațiunea reprezintă o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. Se consideră a fi sfârșitul perioadei de leasing și data la care locatorul/finanțatorul transferă locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului înainte de sfârșitul perioadei de leasing, situație în care valoarea de transfer va cuprinde și suma ratelor care nu au mai ajuns la scadență, inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odată cu rata de leasing.

Dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunului către locatar/utilizator se realizează înainte de derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, se consideră că nu a mai avut loc o operațiune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispoziția locatarului/utilizatorului.

Dacă în cursul derulării unui contract de leasing financiar intervine o cesiune între utilizatori cu acceptul locatorului/finanțatorului, operațiunea nu constituie livrare de bunuri, considerându-se că persoana care preia contractul de leasing continuă persoana cedentului. Operațiunea este considerată în continuare prestare de servicii, persoana care preia contractul de leasing având aceleași obligații ca și cedentul în ceea ce privește taxa.

Conform pct.8 alin.4 din Normele de aplicare de la art.271, la data transferului dreptului de proprietate operatiunea reprezinta o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. In acest caz cladirea este mai veche de 2 ani si atunci firma de leasing este obligata sa factureze valoarea reziduala in regim de scutit conform art.292 alin.2 litera f) sau sa notifice ANAF si sa aplice taxarea inversa conform art.331 alin.2 litera g).

ART. 292 – Scutiri pentru anumite activități de interes general și scutiri pentru alte activități

(2) Următoarele operațiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:

f) livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin excepție, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile. În sensul prezentului articol se definesc următoarele:

1. teren construibil reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa construcții, conform legislației în vigoare;

2. construcție înseamnă orice structură fixată în sau pe pământ;

3. livrarea unei construcții noi sau a unei părți din aceastaînseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a construcției sau a unei părți a acesteia, după caz, în urma transformării;

4. o construcție nouă cuprinde și orice construcție transformată sau parte transformată a unei construcții, dacă costul transformării, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea construcției sau a părții din construcție, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării, respectiv valoarea înregistrată în contabilitate în cazul persoanelor impozabile care au obligativitatea de a conduce evidența contabilă și care nu aplică metoda de evaluare bazată pe cost în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară, sau valoarea stabilită printr-un raport de expertiză/evaluare, în cazul altor persoane impozabile.

În cazul în care se înstrăinează doar o parte din construcție, iar valoarea acesteia și a îmbunătățirilor aferente nu pot fi determinate pe baza datelor din contabilitate, acestea vor fi determinate în baza unui raport de expertiză/evaluare;Norme metodologice

ART. 331 – Măsuri de simplificare

(1) Prin excepție de la prevederile art. 307 alin. (1), în cazul operațiunilor taxabile, persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operațiunile prevăzute la alin. (2). Condiția obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât și beneficiarul să fie înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316Norme metodologice

(2) Operațiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:

g) construcțiile, astfel cum sunt definite la art. 292 alin. (2) lit. f) pct. 2, părțile de construcție și terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opțiune;

In cazul in care firma a primit, inregistrat si platit factura cu valoarea reziduala a cladirii, trebuie sa notifice societatea de leasing pentru a storna si a reface factura cu aplicarea regimului de taxare inversa.

Pana la rezolvarea problemei dintre cele doua societati privind intocmirea facturii, cumparatorul, in speta utilizatorul contractului de leasing, nu are drept de deducere asupra TVA din factura emisa de societatea de leasing conform pct.109 alin.4 din Normele de aplicare de la art.331 din Legea 227 din 2015.

SECȚIUNEA a 2-a – Măsuri de simplificare

109.(1) Taxarea inversă prevăzută la art. 331 din Codul fiscal reprezintă o modalitate de simplificare a plății taxei. Prin aceasta nu se efectuează nicio plată de TVA între furnizorul/prestatorul și beneficiarul unor livrări/prestări, acesta din urmă datorând, pentru operațiunile efectuate, taxa aferentă intrărilor și având posibilitatea, în principiu, să deducă respectiva taxă.

Această modalitate de simplificare a plății taxei se realizează prin emiterea de facturi în care furnizorul/prestatorul nu înscrie taxa aferentă, inclusiv pentru avansuri, aceasta fiind calculată de beneficiar și înregistrată atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă în decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal.

Furnizorul/Prestatorul are obligația să înscrie pe factură mențiunea taxare inversă. Colectarea taxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator. Din punct de vedere contabil, beneficiarul înregistrează în cursul perioadei fiscale în care taxa este exigibilă suma taxei aferente în următoarea formulă contabilă: 4426 = 4427. Prevederile acestui alineat sunt valabile pentru orice alte situații în care se aplică taxarea inversă.

(4) În cazul neaplicării taxării inverse prevăzute de lege, respectiv în situația în care furnizorul/prestatorul emite o factură cu TVA pentru operațiunile prevăzute la art. 331 alin. (2) din Codul fiscal și nu înscrie mențiunea taxare inversă în respectiva factură, iar beneficiarul deduce taxa înscrisă în factură, acesta își pierde dreptul de deducere pentru achiziția respectivă de bunuri sau servicii deoarece condițiile de fond privind taxarea inversă nu au fost respectate și factura a fost întocmită în mod eronat. Aceste prevederi se aplică și în situația în care îndreptarea respectivei erori nu este posibilă din cauza falimentului furnizorului/prestatorului.

 

In concluzie, societatea de leasing era obligata sa factureze in regim de scutit conform art.292 sau cu taxare inversa conform art.331.

In cazul prezentat cumparatorul nu are voie sa deduca TVA de pe factura conform pct.109 alin.4 din Normele de aplicare a Codului Fiscal. Pana la rezolvarea problemei privind facturarea cumparatorul va evidentia TVA de pe factura intocmita gresit in contul “461 – Debitori diversi”, urmand ca atunci cind se rezolva problema acest cont sa fie stins prin incasarea in banca a TVA platit in plus. In cazul in care problema nu este rezolvata suma din contul “461 – Debitori diversi” o sa fie inclusa in valoarea mijlocului fix, adica in valoarea cladrii.

Reglementare:

  • art.7 pct.7 din Legea 227 din 2015
  • art.29 alin.2 din Legea 227 din 2015
  • art.270 alin.3 litera a) din Legea 227 din 2015
  • art.271 alin.3 litera a) din Legea 227 din 2015
  • pct.8 alin.4 din normele de aplicare de la art.271
  • art.292 alin.2 litera f) din Legea 227 din 2015
  • art.331 alin.2 litera g) din Legea 227 din 2015
  • pct.109 alin.4 din normele de aplicare de la art.331