Verificarea situației personale a unei persoane fizice

Articol scris in data de: 21 Aprilie 2021

Situatia de fapt:

O persona fizica este in timpul unei verificări a situației personale.

Intrebare:

Ce documente si ce explicații legale pot fi comunicate organului fiscal pentru justificarea aportului personal depus într-o societatea în cazul unui control fiscal ce are ca obiect verificarea situației personale a unei persoane fizice?


Conform prevederilor Codului de procedura fiscala, verificarea fiscala a ansamblului situatiei fiscale personale a unei persoanei fizice se efectueaza cu privire la impozitul pe venit al acesteia.

Prin situaţie fiscală personală se înţelege totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a persoanei fizice pe perioada verificată.

Pentru verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice, organul fiscal central efectuează următoarele activităţi preliminare:

a) analiza de risc pentru stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale, la solicitarea unor instituţii ori autorităţi publice. Riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile aferent unei persoane fizice reprezintă diferenţa semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori pentru aceeaşi perioadă impozabilă. Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori este o diferenţă mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puţin de 50.000 lei.

b) selectarea pe baza analizei de risc a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării situaţiei fiscale personale.

Organul fiscal central solicită persoanei fizice prezentarea, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singură dată, la solicitarea justificată a persoanei fizice, cu acordul organului fiscal central.

Persoana supusă verificării are obligaţia de a depune în termenul prevăzut  mai sus o declaraţie de patrimoniu şi de venituri la solicitarea organului fiscal central. Solicitarea se face prin avizul de verificare.

Prin Ordinul 3704/2015, publicat in MO 972 din 29.12.2015 s-au stabilit elementele de patrimoniu şi veniturile ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, precum modelul declaraţiei ce trebuie depusa de aceasta, astfel:

I) Elementele de patrimoniu care se declară de către persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale sunt următoarele:

a) bunuri imobile: terenuri, clădiri, alte bunuri imobile;

b) bunuri mobile:

1.b.1) mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) înmatriculate/înregistrate, potrivit legii;

2.b.2) bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, antichităţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare de achiziţie însumată depăşeşte 15.000 lei;

3.b.3) animale, inclusiv animale de rasă sau care participă la competiţii/curse, a căror valoare însumată depăşeşte 15.000 lei;

c)active financiare:

1.c.1) conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire;

2.c.2) plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate;

d) alte bunuri, titluri şi/sau deţineri a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 lei;

e) poliţe de asigurare, cu excepţia asigurărilor de răspundere civilă auto;

f) cheltuieli:

1.f.1) cheltuieli personale;

2.f.2) cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere;

g) datorii.

Elementele de patrimoniu se declară pe fiecare categorie, indiferent de locul situării sau realizării, în ţară ori în străinătate.

II) Elementele de venituri care se declară de către persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale sunt următoarele:

a) venituri realizate pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului;

b) venituri realizate care nu sunt impozabile;

c) venituri scutite de impozit, potrivit legii.

Elementele de venituri se declară pe fiecare categorie şi sursă de venit, indiferent dacă sunt obţinute în ţară sau în străinătate.

Modelul şi conţinutul formularului “Declaraţie de patrimoniu şi de venituri” sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din Ordinul 3704/2015.

In concluzie, verificarea situatiei fiscale a persoanei fizice nu va viza doar justificarea aportului personal depus in societate, ci va avea va obiect justificarea elementelor de patrimoniu si elementelor de venit ale persoanei fizice in cauza.

 

Reglementare:

  • 138 – Codul fiscal
  • Ordinul 3704/2015
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de 21/04/2021.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Verificarea situației personale a unei persoane fizice

Articol scris in data de: 2021-04-21 15:42:09

Autor: ADINA VLAICU

Situatia de fapt:

O persona fizica este in timpul unei verificări a situației personale.

Intrebare:

Ce documente si ce explicații legale pot fi comunicate organului fiscal pentru justificarea aportului personal depus într-o societatea în cazul unui control fiscal ce are ca obiect verificarea situației personale a unei persoane fizice?
Conform prevederilor Codului de procedura fiscala, verificarea fiscala a ansamblului situatiei fiscale personale a unei persoanei fizice se efectueaza cu privire la impozitul pe venit al acesteia.

Prin situaţie fiscală personală se înţelege totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a persoanei fizice pe perioada verificată.

Pentru verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice, organul fiscal central efectuează următoarele activităţi preliminare:

a) analiza de risc pentru stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale, la solicitarea unor instituţii ori autorităţi publice. Riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile aferent unei persoane fizice reprezintă diferenţa semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori pentru aceeaşi perioadă impozabilă. Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori este o diferenţă mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puţin de 50.000 lei.

b) selectarea pe baza analizei de risc a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării situaţiei fiscale personale.

Organul fiscal central solicită persoanei fizice prezentarea, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singură dată, la solicitarea justificată a persoanei fizice, cu acordul organului fiscal central.

Persoana supusă verificării are obligaţia de a depune în termenul prevăzut  mai sus o declaraţie de patrimoniu şi de venituri la solicitarea organului fiscal central. Solicitarea se face prin avizul de verificare.

Prin Ordinul 3704/2015, publicat in MO 972 din 29.12.2015 s-au stabilit elementele de patrimoniu şi veniturile ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, precum modelul declaraţiei ce trebuie depusa de aceasta, astfel:

I) Elementele de patrimoniu care se declară de către persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale sunt următoarele:

a) bunuri imobile: terenuri, clădiri, alte bunuri imobile;

b) bunuri mobile:

1.b.1) mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) înmatriculate/înregistrate, potrivit legii;

2.b.2) bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, antichităţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare de achiziţie însumată depăşeşte 15.000 lei;

3.b.3) animale, inclusiv animale de rasă sau care participă la competiţii/curse, a căror valoare însumată depăşeşte 15.000 lei;

c)active financiare:

1.c.1) conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire;

2.c.2) plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate;

d) alte bunuri, titluri şi/sau deţineri a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 lei;

e) poliţe de asigurare, cu excepţia asigurărilor de răspundere civilă auto;

f) cheltuieli:

1.f.1) cheltuieli personale;

2.f.2) cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere;

g) datorii.

Elementele de patrimoniu se declară pe fiecare categorie, indiferent de locul situării sau realizării, în ţară ori în străinătate.

II) Elementele de venituri care se declară de către persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale sunt următoarele:

a) venituri realizate pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului;

b) venituri realizate care nu sunt impozabile;

c) venituri scutite de impozit, potrivit legii.

Elementele de venituri se declară pe fiecare categorie şi sursă de venit, indiferent dacă sunt obţinute în ţară sau în străinătate.

Modelul şi conţinutul formularului "Declaraţie de patrimoniu şi de venituri" sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din Ordinul 3704/2015.

In concluzie, verificarea situatiei fiscale a persoanei fizice nu va viza doar justificarea aportului personal depus in societate, ci va avea va obiect justificarea elementelor de patrimoniu si elementelor de venit ale persoanei fizice in cauza.

 

Reglementare:

  • 138 - Codul fiscal

  • Ordinul 3704/2015

  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după